Vedtak i Generalforsamling 21. mai 2002

Det vises til børsmelding 1179/080502 vedrørende innkalling til generalforsamling i DNO ASA.

Det ble avholdt møte i generalforsamlingen i selskapet 21 mai 2002, hvor det ble truffet bl.a. følgende vedtak:

Sak 7: Berge Gerdt Larsen ble valgt som ny styreleder for en periode på to år. Jan M. Drange fratrer styret, mens de øvrige styremedlemmer fortsetter inntil neste ordinære generalforsamling. Styret i DNO ASA har dermed følgende sammensetning:

Berge Gerdt Larsen - styreleder
Anders Farestveit - nestleder
Farouk Al-Kasim - styremedlem
Helge Eide - styremedlem

Sak 8: Generalforsamlingen vedtok tildeling av fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 20.000.000 ved utstedelse av inntil 5.000.000 aksjer pålydende NOK 4 til kurs og øvrige tegningsvilkår som fastsettes av styret.

Det ble videre besluttet at innenfor fullmaktsrammen på utstedelse av inntil 5.000.000 aksjer kan inntil 2.500.000 aksjer eller opsjoner tildeles selskapets ledende ansatte, prosjektmedarbeidere eller selskaper kontrollert av ovennevnte personer til kurs og øvrige tegningsvilkår nærmere fastsatt av styret.

Sak 9: Generalforsamlingen vedtok å videreføre inntil 1.705.000 opsjoner tildelt nøkkelpersonell og styremedlemmer. Styret ble gitt fullmakt til å honorere forpliktelser i henhold til tildelte opsjoner. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i selskapet.

Øvrige vedtak ble fattet i tråd med styrets fremlagte forslag i innkalling til generalforsamlingen.

DNO ASA
22. mai 2002

Kontaktperson:

Helge Eide
Adm dir.

Telefon: 55 34 98 00 / 23 23 84 80