Testing bekrefter oljefunn i blokk 43 - Yemen

Boring av brønn Nabrajah-1 ble påbegynt 9. februar, og brønnen nådde en total dybde på ca. 2.200 meter 5. mars. Etter at borehullslogging i brønnen bekreftet hydrokarboner i Qishn sandstein ble brønnen besluttet testet.
 
DST # 1:
 
Den første testen ble gjennomført i en dypere sone hvor det ble observert indikasjoner på hydrokarboner under boring, men uten at borehullsloggene viste bevegelige hydrokarboner. På grunn av mekaniske problemer ble resultatene fra denne testen ikke konklusiv. Det kan bli aktuelt å teste denne sonen i en mulig fremtidig brønn.
 
DST # 2 (1784.5 - 1789.5 m):
 
Den andre testen ble utført i nedre del av hoved-reservoaret, Qishn sandstein, hvor loggene indikerte en olje-/vannkontakt. Det ble produsert 544 fat olje pr. dag, og  7.074 fat vann pr. dag fra testen. Testen bekreftet at olje-/vannkontakten er i den nedre del av det testede intervallet.
 
DST # 3 (1769.0 - 1781.5 m):
 
Den tredje og siste produksjonstesten ble gjennomført i øvre del av hovedreservoaret. Det ble produsert 1.973 fat olje pr. dag og 375 fat vann pr. dag fra testen. Oljen målte 25.3 grader API, som er noe lavere enn oljen i Tasour-feltet. Gassinnholdet i oljen var også vesentlig høyere enn i Tasour.
 
Foreløpige estimater indikerer utvinnbare oljereserver i størrelse 10 - 12 millioner fat (DNO's andel 5 - 6 millioner fat før skatt), som vil kunne være tilstrekkelig for en kommersiell utbygging. Til sammenligning ble Tasour-feltet besluttet utbygget basert på oljereserver på 8 millioner fat.
 
Strukturens utstrekning er foreløpig ikke godt nok kartlagt, og det er potensial for tilleggsreserver.

Det vil bli boret to nye brønner for å avgrense funnet, og disse boringene er planlagt i 2. og 3. kvartal. Parallelt med dette vil det gjennomføres ulike studer og analyser av funnet, hvor målsetningen er å innlevere en mulig utbyggingsplan innen slutten av 2004. Basert på DNO's erfaring fra utbyggingen av Tasour-feltet i blokk 32, vil det da være mulig å starte oljeproduksjon i 3. kvartal 2005.
 
Det skal nå bores en brønn på en mindre struktur i nærheten av det nye oljefunnet.
 
Ved utgangen av 2003 var DNO's påviste pluss sannsynlige oljereserver (før skatt) i Yemen ca. 13 millioner fat. Ved eventuell utbygging av det nye oljefunnet, vil selskapets oljereserver i Yemen øke med ca. 40%.
 
DNO er operatør for lisensen med en andel på 50%.