Resultat 4. kvartal 1999

STYRETS KOMMENTARER

Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av oljeproduksjonen, høyere oljepris samt kostnadsreduksjoner, bidro til en bedring i driftsresultatet for olje-og gass virksomheten på NOK 25,0 mill. i 4. kvartal 1999 sammenlignet med 4. kvartal 1998

Den første boringen på Heatherfeltet er nå startet. 3 nye boringer på hovedfeltet samt 1 undervannsbrønn på nærmeste satellitt vil etter planen øke oljeproduksjonen til rundt 12.000 fat pr. dag i løpet av 12 - 15 måneder (DNO's andel 100 %).

I desember 1999 ble Tasour feltet i Yemen erklært kommersielt, og søknad om utbygging av feltet ble overlevert myndighetene i Yemen. Produksjonsstart er planlagt i 3. kvartal 2000, med en startproduksjon på 5,000 – 7,000 fat olje pr. dag (DNO's andel 20 %)

DNO besluttet i 4. kvartal 1999 å satse på norsk sokkel. En avtale om overtagelse av 2 lisensandeler ble signert 16 februar 2000. Dette vil gi DNO en samlet oljeproduksjon på om lag 1.850 fat pr. dag fra norsk sokkel, med virkning fra 1. januar 2000.


Resultat for 4. kvartal 1999 (1998 tall i parentes):

- Kontantstrøm fra drift og finans var NOK 23,6 mill. (NOK 9,9 mill.).

- Driftsinntektene fra olje og gass ble NOK 102.6 mill. (NOK 18,9 mill.).

- Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 16,3 mill. (minus NOK 1.0 mill.)

- Regnskapet for 4. kvartal 1999 er belastet med NOK 15,2 mill. som følge av innberegnet resultatandel i Petrolia Drilling ASA etter egenkapitalmetoden. Etter avskrivninger og fjerningskostnader på til sammen NOK 3,8 mill. ble resultatet før skatt positivt med NOK 5,5 mill. (NOK 0,5 mill.)

Foreløpig årsresultat 1999:

- Kontantstrøm fra drift og finans var NOK 32,3 mill. ( NOK 63,3 mill.)

- Driftsinntektene fra olje og gass ble NOK 186,2 mill. (NOK 91,0 mill.)

- Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 9,2 mill., (NOK 17,3 mill.).

- Regnskapet er belastet med NOK 42,4 mill. som følge av innberegnet resultatandel i Petrolia Drilling ASA etter egenkapitalmetoden. Etter avskrivninger og fjerningskostnader på til sammen NOK 16,8 mill. ble resultatet før skatt negativt med NOK 25,6 mill. (NOK 24,1 mill.)

- Kontantbeholdningen pr. 31.12.99 var NOK 258,1 mill., inklusive midler avsatt til fremtidig fjerning av Heather plattformen. DNO vil videre motta USD 15 mill. fra Unocal innen 1. Juli 2002.

- Egenkapitalen pr. 31.12.99 utgjorde 46,1 % av bokført totalkapital.


Kommentarer til regnskapet:

DNO konsernet har pr. 1.1.99 endret avskrivningsmetode knyttet til olje- og gassfelt fra fullkostmetoden til ”successful efforts” metoden. Resultatregnskapet for 1998 og 1999 er derfor ikke direkte sammenlignbare. Dersom fullkostprinsippet var blitt anvendt i 1999, ville avskrivningene vært NOK 16,5 mill. høyere, og letekostnader NOK 6,0 mill. lavere.

Andre kostnader på NOK 13,3 mill. i 1999 inneholder blant annet sluttvederlag i forbindelse med omstrukturering i UK.

Kortsiktig gjeld inneholder leverandørgjeld på om lag NOK 81,0 mill. knyttet til driften av Heather feltet. Denne er høyere enn tidligere på grunn av at DNO opererer feltet på 100 % basis, med virkning fra 1. oktober 1999.

Oslo, 21 februar 2000
Styret i DNO ASA

For rapport med tabeller følg linken under: