Resultat 3. kvartal

STYRETS KOMMENTARER

Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre enn i 1. og 2. kvartal.

Forhandlingene med de øvrige partnerne i Heather området ble sluttført i 3. kvartal 1999. Alle avtalene er nå signert og godkjent. Som et resultat av disse avtalene vil DNO's oljeproduksjon øke fra 2.130 fat pr. dag til rundt 5.000 fat per dag fra 1. Oktober 1999. Under forutsetning av oljepris tilsvarende 3. kvartal på USD 20.68 pr. fat, vil dette mer enn doble selskapets inntekter i 4. kvartal 1999.

DNO har i løpet av 3. kvartal 1999 fullført boreprogrammet i Tasour området i Blokk 32, Yemen. En plan for oppstart av oljeproduksjon fra Tasour feltet sommeren 2000 vil bli overlevert myndigheten i Yemen i 4. kvartal 1999, under forutsetning av partnernes godkjennelse.

I motsetning til 1998 da offshorevirksomheten ga et positivt bidrag, har offshore virksomheten belastet regnskapet pr. 30.09.99 med NOK 27,2 mill., etter egenkapitalmetoden. Dette har ikke hatt noen likviditetsmessig effekt for selskapet.

Resultat for 3. kvartal 1999 (1998 tall i parentes):

- Kontantstrøm fra drift og finans var NOK 6,3 mill. (minus NOK 4,0 mill.).

- Driftsinntektene fra olje og gass ble NOK 35,9 mill. (NOK 23,8 mill.), og driftskostnader for olje og gass var NOK 25,9 mill. (NOK 33,3 mill.).

- Etter ekstraordinære utbetalinger til sluttvederlag for ansatte i UK på NOK 6,3 mill., ble driftsresultat før avskrivninger NOK 8,5 mill. (minus NOK 3.0 mill.)

- Regnskapet for 3. kvartal 1999 er belastet med NOK 5,5 mill. som følge av innberegnet resultatandel i Petrolia Drilling ASA etter egenkapitalmetoden. Etter avskrivninger og fjerningskostnader på til sammen NOK 8,3 mill. ble resultatet etter skatt negativt med NOK 7,5 mill. (minus NOK 18,6 mill.)

Resultat for pr. 30.09.99:

- Kontantstrøm fra drift og finans var NOK 15,1 mill. ( NOK 49,0 mill.)

- Driftsinntektene fra olje og gass ble NOK 83,6 mill. (NOK 72,1 mill.), og driftskostnadene for olje og gass var til NOK 69,9 mill. (NOK 89,3 mill.).

- Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 9,2 mill., (NOK 18,3 mill.).

- Regnskapet er belastet med NOK 27,2 mill. som følge av innberegnet resultatandel i Petrolia Drilling ASA etter egenkapitalmetoden. Etter avskrivninger og fjerningskostnader på til sammen NOK 22,7 mill. ble resultatet etter skatt negativt med NOK 35,2 mill. (NOK 5,3 mill.).

- Kontantbeholdningen pr. 30.09.99 var NOK 214.1 mill., og egenkapitalen utgjorde 51.0 % av bokført totalkapital. Sammenligningstall for 1998 er omarbeidet.

For fullstendig rapport med tabeller følg linken under: