Resultat 2. kvartal 1999 <br>

STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999

SAMMENDRAG

DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har vært meget tilfredsstillende. Gjennom tiltak gjennomført i 1998 er driftskostnadene redusert med 25 % til NOK 195 mill. på årsbasis. Dette har medført at driften for Heather feltet hadde en break-even oljepris på USD 11.60 pr. fat i 1.halvår 1999 mot USD 14.7 pr. fat i 1. halvår 1998. DNO har påviste tilleggsreserver på 80 mill. fat olje i Heather feltet samt satellitter. Dette sammen med reduserte driftskostnader danner grunnlag for forlenget oljeproduksjon fra Heaterrområdet i mange år framover.

DNO overtok som operatør for Blokk 32 på land i Yemen i november 1998, og har i løpet av 1. halvår 1999 fullført boring av 2 brønner av et 3 brønns avgrensingsprogram på Tasour feltet. Siste brønnen vil etter planen bli fullført i 3. kvartal. Dersom størrelsen på feltet er kommersielt kan utbygging starte mot slutten av 1999 med mulig oppstart av produksjon sommeren 2000.

2. kvartal 1999:

- Med en gjennomsnittlig oljepris på USD 15.51 pr. fat i 2. kvartal 1999 ga driften av Heather feltet en positiv kontantstrøm på NOK 16.3 mill., hvorav DNO's 37,5 % andel utgjør NOK 6.1 mill. Kontantstrømmen fra feltet vil øke ytterligere med dagens oljepris.

- Driftsinntektene ble NOK 29.0 mill. i 2. kvartal 1999 mot NOK 20.3 mill. i 1. kvartal, og driftsresultatet før avskrivning for 2. kvartal ble NOK 2.5 mill. mot minus NOK 1.8 mill i 1. kvartal.


1. halvår 1999:

- Med en oljepris på USD 13.31 pr. fat i 1. halvår 1999 ble kontantstrøm etter drift og finans NOK 8.5 mill.

- DNO's andel av driftskostnadene for Heather feltet var i 1. halvår 1999 NOK 14 mill. lavere enn for tilsvarende periode i 1998, og driftsresultatet før avskrivning ble NOK 0.7 mill.

- Regnskapet for 1. halvår 1999 er belastet med minus NOK 21.8 mill. som følge av innberegnet resultatandel etter egenkapitalmetoden i Petrolia Drilling ASA, og etter avskrivninger og fjerningsavsetninger på til sammen NOK 14.4 mill., ble resultatet etter skatt negativt med NOK 27.7 mill.

- Kontantbeholdningen pr. 30.06.99 utgjorde NOK 243.5 mill.

- Egenkapitalen ble styrket med NOK 52,7 mill. til NOK 423.8 mill. i 2. kvartal 1999, som et resultat av en rettet emisjon på 2.9 mil. aksjer, utstedelse av 2 millioner aksjer som delvis oppgjør for 24.45 % av Blokk 53 i Yemen samt innløsning av opsjoner. Egenkapital utgjør 51.3 % av bokført totalkapital. Sammenligningstall for 1998 er omarbeidet.


Prosjekter

Heather / West Heather

Med en oljepris i 2. kvartal 1999 på USD 15.51 pr. fat ga driften fra Heather feltet en positiv kontantstrøm på NOK 16.3 mill. hvorav DNO's 37.5 % andel er NOK 6.1 mill. Kontantstrømmen fra feltet vil øke ytterligere med dagens oljepris.

Årlige driftskostnader for Heather feltet er nå ca. NOK 195 mill. hvilket er en reduksjon på 25 % sammenlignet med 1998. DNO's andel av driftskostnadene i 1. halvår 1999 var derfor14 mill. lavere enn for tilsvarende periode i 1998.

Avtaler med de øvrige partnerne om fremtidige inntekter og investeringer for Heather området er nå på det nærmeste ferdigforhandlet og ventes å bli signert i nær fremtid. DNO vil da kunne gjennomføre de planlagte brønnoverhalinger og boringer for å øke produksjonen fra Heather feltet i løpet av høsten 1999. Dette kan medføre betydelig økte inntekter for DNO.

Basert på DNOs analyser kan ytterligere 80 mill. fat olje utvinnes fra Heather feltet samt satelitter. Dette sammen med reduserte driftskostnader danner grunnlag for produksjon av olje fra Heather området i mange år fremover.

På grunn av forsinkelser av reparasjonsarbeider på boreriggen SS Petrolia som var kontrahert for boring på West Heather, er denne boringen utsatt til våren 2000.


Yemen - blokk 32

DNO, som operatør, har i 1. halvår 1999 fullført boring av 2 brønner, av et samlet 3 brønns avgrensingsprogram for å kartlegge et oljefunn som er gjort på Tasour feltet i Masila området sentralt på land i Yemen. Funnet ble gjort under boring av Tasour 1 i 1997/98, og brønnen testet ca. 4.800 fat olje pr. dag.

Siste avgrensingsbrønn skal bores ca. 2 km vest for Tasour 1. Brønnen forventes å være ferdig innen utgangen av september.

Hvis resultatene etter dette avgrensingsprogrammet påviser oljereserver av kommersiell størrelse vil utbygging etter all sannsynlighet starte mot slutten av 1999. Oppstart av oljeproduksjon kan da være mulig sommeren 2000. Planen er å knytte produksjonen fra Tasour feltet til eksisterende rørledning i naboblokken hvor Canadian Occidental (Canoxy) produserer ca. 200.000 fat olje pr. dag. Dette betyr at feltet kan bygges ut med lave investeringer.

DNO har, som operatør, reforhandlet bedre lisensbetingelser for Tasour feltet, og avventer nå myndighetenes endelige godkjennelse.


Yemen - blokk 53

DNO ervervet i 2. kvartal 1999 24.45 % andel i blokk 53 som grenser til blokk 32. Forpliktelsesprogrammet er boring av 2 brønner samt innhenting av ny seismikk. Første brønnen ble påbegynt i november 1998, og det ble observert spor av olje under boring gjennom to reservoarsoner.

Operatøren, Dove Energy Ltd. er i ferd med å re-evaluere eksisterende seismikk fra lisensen, og det vil også bli samlet inn ny seismikk mot slutten av 1999. Neste brønn forventes å bli boret i løpet av 1. halvår 2000. Der er identifisert flere lovende prospekter i lisensen.


Timan Pechora

Det har i denne lisensen ikke vært virksomhet av betydning i 2. kvartal 1999. Samtalene med den russiske partneren fortsetter med tanke på å få etablert en produksjonsdelingsavtale for feltene.


OFFSHOREVIRKSOMHETEN

Regnskapet for 1. halvår 1999 er belastet med minus NOK 21.8 mill. som følge av innberegnet resultatandel etter egenkapitalmetoden i Petrolia Drilling ASA. Dette har ingen likviditetsmessig effekt for selskapet.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.