Resultat 1. kvartal 2001

Resultat 1. kvartal 2001 (tall for 2000 i parentes).

Konsernets samlede driftsinntekter utgjorde pr. 1. kvartal 2001 MNOK 268,4 (MNOK 143,8). Driftsresultatet ble MNOK 87,3 (MNOK 39,2), og EBITDA MNOK 150,8 (64,8).

Av selskapets samlede driftsinntekter, bidro kjernevirksomheten olje- og gass med MNOK 244,1 (MNOK 124,0). Driftsresultatet fra olje- og gassvirksomheten utgjorde MNOK 80,4 (MNOK 38).

Netto resultat fra tilknyttede selskaper utgjorde i perioden MNOK -6,9 (MNOK 8,8). Dette er regnskapsført i henhold til egenkapitalmetoden, og har således ingen likviditetsmessig effekt.

Resultat før skatt utgjorde MNOK 89,2 (MNOK 57,7) og resultat etter skatt MNOK 44,6 (MNOK 47,8). Periodens skattekostnad på MNOK 44,6 relaterer seg hovedsaklig til aktiviteten på norsk sokkel.

Kvartalsregnskapet er avlagt iht. de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet 2000.

Ojleproduksjonen

Gjennomsnittlig oljeproduksjon i 1. kvartal 2001 var 13,174 fat pr. dag (6,303 fat pr. dag). Dette er mer enn en dobling av produksjon sammenlignet med samme periode i fjor (se figur 1). Produsert, ikke solgt oljevolum i perioden er inntektsført til oljepris pr. 31. mars 2001 (USD 23.77 / fat) i henhold til "rettighetsmetoden". Selskapet har benyttet en gjennomsnittlig oljepris på omlag USD 25.1 pr. fat for innteksføring av selskapets oljeproduksjon i perioden.

Lisenser - UK

En ny produksjonsbrønn på Heather-feltet ble ferdigstilt i 1. kvartal 2001. Brønnen ble boret som en avansert sidestegsbrønn, og bekreftet olje i et område i utkanten av feltet. Dette bidro til en økning i produksjonen fra feltet, som i april var vel 7.000 fat pr. dag. Det blir nå et avbrudd i boringene på Heather-feltet, slik at vanninjeksjon i reservoaret kan gjennopprettes og nødvendige inngrep kan foretas i eksisterende produksjons- og injeksjonsbrønner på feltet.

Selskapet planlegger å starte boringer på satelittene rundt Heather-feltet (West-Heather) i løpet av 2001, og det er i den forbindelse inngått intensjonsavtale om bruk av boreriggen "SS Petrolia". I henhold til de planer som nå foreligger, kan produksjon fra satelitt-feltene tidligst starte i 2002.

Lisenser - Norge

DNO ble godkjent som rettighetshaver etter det nye regelverket på norsk sokkel i november 2000. Selskapet har ervervet 5 lisensandeler, og olje-og energidepartementet har nå godkjent følgende andeler:

PL 103B - Jotun (1.25 %)
PL 203 (15.00 %)
PL 148 (10.00 %)
PL 048B - Glitne (10.00 %)

Godkjennelse av den resterende 2%-andelen i PL 103B (Jotun) samt 10 % i PL 006C (Tyr) forventes å foreligge i 2. kvartal 2001.

Jotun-feltet produserer bedre enn prognosen i henhold til Plan for Utbygging og Drift (PUD). Produksjonen var i 1. kvartal 2001 126.107 fat pr. dag, hvorav DNOs andel utgjør 4.098 fat pr. dag. I april var produksjonen fra feltet 116.000 fat pr. dag, hvorav DNOs andel utgjør 3.770 fat pr. dag.

Boring av produksjonsbrønner på Glitne-feltet, ble avsluttet i 1. kvartal 2001 i henhold til plan. Brønnene bekreftet forventet produksjonskapasitet, og produksjonsstart fra feltet er planlagt i løpet av sommeren 2001. Statoil er operatør for lisensen, og "Petrojarl 1" skal benyttes som flytende produksjonsskip.

I lisens PL 203 er det vår forventning at operatøren, Norsk Hydro, vil presentere en mulig utbyggingsplan for området i løpet av året. I PL 006C er det planlagt boring av en letebrønn mot slutten av 2001.

Lisenser - Yemen

Oljeproduksjonen fra Tasour-feltet i Blokk 32 startet i November 2000 og produksjonsutviklingen har sålangt vært noe bedre enn forventet. DNO er operatør for lisensen og fullførte i løpet av 1. kvartal boring av en ny produksjonsbrønn på feltet. Dette har bidratt til en økning i oljeproduksjonen i perioden. Gjennomsnittlig oljeproduksjon i 1. kvartal fra Tasour-feltet var 8.804 fat pr. dag, hvorav DNOs andel utgjør 3.429 fat pr. dag. I april var produksjonen 8.750 fat pr. dag, hvorav DNOs andel utgjør 3.408 fat pr. dag. DNO planlegger ytterligere boringer på Tasour-feltet eller omliggende strukturer mot slutten av 2001. Etter refordeling av 25 % eierandel, som DNO overtok fra Norsk Hydro i 2000, er selskapets andel i lisensen nå 41.00 %.

Det ble påvist et nytt oljefunn i blokk 53 i 2000. Feltet, som har fått navnet Sharyoof, er anslått å inneholde omlag 25 mill. fat utvinnbar olje, hvorav DNOs andel utgjør 6 mill. fat (24.45 %). Utbyggingsplan for Sharyoof ble godkjent av myndighetene i Yemen i februar 2001, og produksjonsstart er planlagt i 4. kvartal 2001. Utbyggingskonseptet vil bli tilsvarende som for Tasour-feltet.

Investeringer

Regnskapsmessige investeringer i 1. kvartal knytter seg hovedsaklig til følgende forhold:

- Boring av nye brønner på Heather og Tasour
- Erverv for Glitne-andelen, samt andel av utbyggingskostnader
- Erverv av 2%-andel i Jotun
- Utbygging av Sharyoof-feltet i Yemen.

Totale regnskapsmessige investeringer i perioden utgjør MNOK 419,3.

Finansielle forhold

Konsernets totale likvide beholdning utgjorde pr. 31.03.2001 MNOK 243,6 (MNOK 242,5) hvorav MNOK 59,6 (MNOK 75,5) utgjorde fri likviditet.

Rentebærende langsiktig og kortsiktig gjeld utgjorde MNOK 337,2 (MNOK 140,8) ved utgangen av 1. kvartal 2001. Selskapet har i perioden trukket opp MNOK 36 til finansiering av påløpte investeringer. Banklån MNOK 101 er pr. 31.03.2001 klassifisert som kortsiktig. Selskapet er i forhandlinger med långiver, slik at lånet kan klassifiseres som langsiktig gjeld.

Finansiering av påløpte og fremtidige investeringer vil hovedsaklig være basert på fremmedkapital, og selskapet har besluttet å ta opp et obligasjonslån med en øvre ramme på MNOK 500. Endelig lånebeløp vil bli klarlagt i 2. kvartal 2001, og utbetaling forventes ca. 1. juni 2001. Obligasjonslånet vil bli notert på Oslo Børs. Selskapet forhandler også med et banksyndikat om en lånefasilitet med en total ramme på MUSD 65.

Regnskapsført egenkapital pr. 31.03.2001 utgjorde MNOK 841,3 (MNOK 638,9). Økningen i egenkapital i perioden på MNOK 45 relaterer seg til periodens resultat.

Andre forhold

Det har ikke oppstått hendelser etter delperiodens utløp som har vesentlig innvirkning på selskapets resultat eller finansielle stilling pr. 31.03.2001.

I forbindelse med at selskapet har nominert en last på 800.000 fat olje fra Jotun-feltet for levering i april/mai 2001, har selskapet prissikret et tilsvarende oljevolum til USD 26,32 pr. fat. Dette utgjør høyeste oljepris selskapet vil kunne oppnå for dette volumet. Det er ingen kostnad knyttet til inngåelse av prissikringen.

Selskapet opplyste i børsmelding datert 20.04.01, om avtale om overtagelse av en kontrollerende eierpost i Lepco plc. som er notert på børsen i London. Avtalen om overtagelse av en kontrollerende eierpost ble ikke gjennomført.

Investeringen i Timan Pechora er restrukturert i perioden, ved at et børsnotert kanadisk selskap med produksjon i Russland nå deltar sammen med DNO i prosjektet.

Styret i DNO ASA
22 mai 2001

Presentasjon av 1. kvartal 2001 er tilgjengelig på følgende link:
Presentasjon 1.kvartal 2001

Fullstendig rapport med tallmateriale og børsmelding er tilgjengelig på følgende link: