Restrukturering av organisasjonen

I november 2003 inngikk DNO ASA avtale med Lundin Petroleum AB om salg av selskapets virksomhet i Storbritannia og Irland samt alle aktiva på norsk sokkel med unntak av en 10 % andel i Glitne-feltet. Etter inngåelsen av avtalen med Lundin har DNO ervervet tre nye lisensandeler i Norge, hvorav ett nytt operatørskap.
 
DNO startet umiddelbart etter inngåelse av avtalen med Lundin arbeidet med å restrukturere organisasjonen. Blant tiltakene som er gjennomført er en realrokering og omprioritering av ressurser knyttet til avhendet virksomhet i Storbritannia og Irland. I tillegg har DNO ansatt Roar Tessem som ny leder for selskapets virksomhet i Norge, mens Per-Gustav Granholm har tiltrådt som ny letesjef for norsk sokkel. Videre er selskapet i ferd med å rekruttere flere nye fagmedarbeidere til organisasjonen i Norge.
 
Roar Tessem er utdannet sivilingeniør (Master of Science) i petroleumsteknologi fra NTNU i Trondheim i1980. Han har siden da hatt en rekke stillinger innen oljebransjen, og sist som Daglig leder for PGS Reservoir. Tessem har hovedsakelig arbeidet med norsk sokkel, men har også internasjonal erfaring.
 
Per Gustav Granholm er utdannet cand. Scient (Master of Science) innen Geofysikk fra Universitetet i Oslo. Granholm har 20 års erfaring blant annet innen seismisk tolkning og prospektevaluering, hovedsakelig fra norsk sokkel.
 
DNO har siden selskapet gjorde sin gjeninntreden på norsk sokkel i 2000 hatt en stab på 20 - 25 medarbeidere i Norge, hvorav ca. halvparten har arbeidet med norsk sokkel. Etter ovennevnte restrukturering teller selskapets stab i Norge nå 18 personer, hvorav 9 for tiden er allokert til norsk sokkel.
 
Resultatet av restruktureringen av selskapets organisasjon i Norge sammen med den pågående rekrutterting av nye fagmedarbeidere, vil styrke DNO's kapasitet og kompetanse i Norge. Sammen med den erfaring som selskapet har bygget opp i løpet av de siste åtte år danner dette et godt utgangspunkt for DNO til å påta seg nye oppgaver som operatør eller aktiv deltager i alle faser av oppstrøms- olje- og gassvirksomhet, både på norsk sokkel og internasjonalt.
 
Selskapets finansielle stilling er betydelig styrket som følge av Lundin-transaksjonen. DNO har også nylig tatt opp et norsk obligasjonslån på 400 MNOK som skal benyttes hovedsaklig til nye investeringer på norsk sokkel.
 
I sum gjør dette DNO godt posisjonert til å videreføre selskapets overordnede målsetning om verdiskapning over tid for sine aksjonærer.