REGNSKAPSMESSIGE VURDERINGER 4. KVARTAL 2002

 
Styret i DNO ASA har i styremøte den 13. februar 2003 foretatt en vurdering av enkelte balanseposter i konsernregnskapet for 4. kvartal 2002.
 
Konsernregnskapet for 4. kvartal og foreløpig regnskap for regnskapsåret 2002 vil bli behandlet i styremøte den 18. februar.  Presentasjon av foreløpig regnskap vil, som tidligere annonsert, bli avholdt den 19 februar.
 
Styret vil i henhold til forsiktighetsprinsippet og med bakgrunn i planlagt notering på utenlandsk børs (AIM) samt nåværende finansielle situasjon i PDR ASA, gjennomføre følgende disposisjoner i 4. kvartal 2002:
 
 
1) Timan Pechora prosjektet
 
Nedskrive selskapets russiske prosjekt (Timan Pechora) i sin helhet (NOK 42mill), utover ordinær amortisering  i kvartalet på NOK 5 mill (totalt for kvartalet NOK 47 mill).
 
DNO vil fortsatt arbeide videre med å realisere verdiene i prosjektet, men ved utgangen av 2002 er det vanskelig å
kvantifisere / estimere fremtidige kontantstrømmer med tilstrekkelig grad av sikkerhet.
 
 
2)  Forhold knyttet til finansiell investering i
     PDR ASA
 
Nullstille balanseført verdi av selskapets aksjeinvestering i PDR ASA, etter at deler av selskapets mellomværender med PDR ASA i løpet av 4. kvartal er blitt konvertert til aksjer (nedskrivningen på NOK 46 mill er i 4. kvartal 2002 klassifisert som resultatandel tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden).
 
Nedskrive tidligere regnskapsførte rente- og utleieinntekter med NOK 30 mill i 4. kvartal 2002.
 
Ingen av de ovennevnte forhold har effekt for EBITDA for 4. kvartal 2002.