Protokoll fra ordinær generalforsamling i DNO ASA 22. juni 2005

Vedlagt følger generalforsamlingsprotokoll for DNO ASA for ordinær generalforsamling 22. juni 2005. Alle vedtak ble fattet i samsvar med styrets fremlagte forslag i innkalling til den ordinære generalforsamlingen.
 
For å sikre at samlet utdeling til aksjonærene ikke overstiger fri egenkapital i henhold til sist fastsatt balanse er ordinært utbytte for 2004 fastsatt til NOK 0,50 og 1 aksje i DNO ASA for hver 27. aksje.
 
Presentasjonen som ble holdt på generalforsamlingen av adm.dir. Helge Eide ligger på DNO's hjemmeside.
 
22. juni 2005
 
DNO ASA
 
 
Helge Eide
Adm.dir.
 
 
 
 
Generalforsamlingsprotokoll kan lastes ned fra følgende link: