Meldepliktiges erverv av aksjer i DNO ASA

Følgende personer melder herved til Oslo Børs at meldepliktige innløsning av opsjonskontrakter har funnet sted 5 august 2004:
 
Navn Antall opsjoner erklært og aksjer ervervet fra DNO ASA Innløsningskurs (NOK) Aksjebeholdning etter erklæring Opsjoner etter erklæring
1. Anders Farestveit (styremdl.) 112.500 20.45 112.500 0
2. Helge Eide (adm. dir.) 225.000 21.50 325.000 0
3. Haakon Sandborg (finansdir.) 100.000 20.45 100.000 0
4. Farouk Al-Kasim (rådgiver) 112.500 20.45 112.500 0
 
 
Oslo,
6. august 2004