Generalforsamlinger i DNO ASA

Ordinær generalforsamling i DNO ASA avholdes 22. juni 2004, kl.13.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (inngang ved lyskrysset til Aker Brygge).
 
Det innkalles samtidig til ekstraordinær generalforsamling i selskapet umiddelbart etter den ordinære til behandling av spørsmål om utdeling til aksjonærene.
 
Styret ble valgt for en ny toårsperiode på ekstraordinær generalforsamling 30. september 2003 og valg av styre står ikke på dagsorden
 
 
TIL BEHANDLING PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FORELIGGER:
 
1. Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt.
 
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
 
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.
 
4. Årsregnskap for 2003. Godkjennelse av årsregnskap for mor og konsern samt årsberetning, herunder disponering av årets resultat for DNO ASA.
 
5. Fastsettelse av godtgjørelse for 2003 for styret og revisor.
 
6. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen.
 
7. Tildeling av opsjoner.
 
8. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.
 
 
TIL BEHANDLING PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING FORELIGGER:
 
1. Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert  ved fullmakt.
 
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsproto­kollen sammen med møteleder
 
3. Godkjennelse av innkallingen og dags­orden
 
4. Utdeling til aksjonærene
 
 
Styret foreslår at det utdeles til aksjonærene:
 
1.  NOK 4 pr. aksje, og
 
2.  1 aksje i DNO ASA for hver 20. aksje. Ved odde tall kompenseres differansen med kontant utbetaling beregnet etter børskurs på dagen for generalforsamlingen.
 
Utbetaling skjer senest 10. september 2004, med minimum 14 dagers varsel. Utdelingen vil skje til de som er aksjonærer på utdelingstidspunktet. Dagen etter utdelingen vil aksjen bli notert på Oslo Børs ekskl. utbytte.
 
Innkalling samt forslag til vedtak på norsk og engelsk er vedlagt denne børsmelding. Disse dokumenter samt møteseddel / fullmakt på norsk og engelsk vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.dno.no
 
Fullstendig innkalling med påmeldingsskjema eller eventuelt fullmaktsskjema vil bli sendt aksjonærene med kjent adresse, sammen med selskapets årsrapport med regnskap og revisjonsberetning.
 
Styrets formann
 
 
 
DNO ASA
 
7. juni 2004
 
Møteseddel:
 
Innkalling med forslag til vedtak - engelsk:
 
 
Innkalling med forslag til vedtak - norsk: