DNO - KOMPENSASJON TIL AKTIVE STYREMEDLEMMER

Bakgrunnen for de omdiskuterte avtalene stammer fra 1996. I dette året tok selskaper kontrollert av nåværende styreformann og konsernsjef Berge Gerdt Larsen kontroll over DNO ASA ved å kjøpe 40 prosent av aksjene i selskapet. DNO produserte på den tiden under 1.000 fat olje pr. dag og  hadde 3 ansatte. Videre var selskapet  preget av høy gjeld og svak likviditet, og bokført egenkapital var tilnærmet lik null. Det var svært vanskelig å få  kvalifisert personell med erfaring fra oljeindustrien til styreverv i selskapet.
 
Det ble lagt en ny strategi for DNO som var utarbeidet av selskaper kontrollert av nåværende styreformann og konsernsjef, og det lyktes å få tak i vel kvalifiserte styremedlemmer under forutsetning av at de også måtte påta seg aktive oppdrag for selskapet som konsulenter. Styremedlemmene kunne derimot ikke påta seg konsulentoppdrag fra andre oljeselskaper dersom dette var i konflikt med DNOs interesser.
 
Aktive styremedlemmer fikk bare delvis kompensert for konsulentarbeid utført i perioden fra 1996 til 2000. For å kompensere for dette utarbeidet tidligere styreformann avtaler om etterlønn som ble inngått i desember 2000. Disse avtalene er nå kansellert.
 
Dokumenterte resultater viser at DNOs strategi som ble lagt da selskapet fikk ny hovedaksjonær, nytt styre og ny ledelse i 1996, har vært vellykket. I mai nådde DNOs oljeproduksjon ny rekord med en gjennomsnittlig produksjon på over 24.000 fat pr. dag.
 
Lønn og kompensasjon til styret og ledelse vil i fremtiden bli underlagt "Renumeration Committee" i tråd med  internasjonale krav til  "Corporate Governance" som nevnt i børsmelding 13. juni 2002.
 
DNO ASA
20. juni  2002