DNO ASA -salg av eiendeler

Kontantoppgjør i forbindelse med ovennevnte transaksjoner pr. 1. januar 2003 som er effektiv dato for avtalen,  er 165 millioner dollar som skal betales ved  overdragelsesdato.  Visse korrigeringer, beregnet til ca. 40 millioner dollar, vil bli foretatt for arbeidskapital, generert kontantstrøm og/eller finansieringsbehov fra effektiv dato for avtalen til overdragelsesdato.
 
I tillegg vil Lundin Petroleum AB stille sikkerhet for fjerningsforpliktelser som vil frigjøre 35 millioner dollar i bundne kontanter til DNO.
 
På grunnlag av det ovennevnte er netto kontanteffekt for DNO ASA ved effektiv dato for avtalen  beregnet til ca. 240 millioner dollar.
 
Gjennomføringen av transaksjonene vil avhenge av nødvendige godkjennelser fra myndighetene i Storbritannia, Irland og Norge. Avtalen forventes å bli gjort endelig i første halvdel av 2004, og salget vil dermed ikke bli reflektert i DNO ASAs regnskap for 2003.
 
Transaksjonen omfatter:
 
i) DNO Britain Limited som gjennom sine heleide datterselskaper omfatter følgende eierandeler:
-        100% Heather-feltet
-        99% Thistle-feltet
-        55% Broom-feltet
 
Heather og Thistle er modne produksjonsfelt i den britiske delen av Nordsjøen mens Broom-feltet er et nytt felt under utbygging beliggende i umiddelbar nærhet av Heather-feltet. Broom-feltet vil bli forbundet med anleggene på Heather-feltet og vil således forlenge dette feltets økonomiske levetid. Broom-feltet er en undervannsutbygging,hvor produksjonen forventes å starte innen midten av 2004. Gjennom sitt kjøp av DNO Britain vil Lundin Petroleum, forutsatt at myndighetene godkjenner dette, få operatøransvaret for disse feltene, og overta ansvaret for alle DNOs ansatte i Storbritannia samt for kontoret i Aberdeen.
 
ii) Island Petroleum Developments Limited ("IPDL"). Største aktivum er selskapets 12.5% deltakerinteresse i gassfeltet Seven Heads, hvor Ramco er operatør. Produksjonen forventes å starte mot utgangen av 2003 ved bruk av de eksisterende  Kinsale Head anleggene.
 
iii) Norske aktiva, inklusive en 7% lisensandel i produksjonsfeltet Jotun, hvor ExxonMobil er operatør, en 15% andel i PL203, PL088B og PL036C, som Marathon er operatør for, og som omfatter eksisterende olje- og gassfunn som forventes å bli bygget ut som en del av den vestlige delen av Heimdalprosjektet, samt forskjellige andre lete-aktiva.
 
DNO beholder følgende aktiva :
 
i) 10 % deltakerandel i det norske produksjonsfeltet Glitne.
 
ii) Aktiva i Yemen, inklusive deltakerandelen på 38,95 % i Block 32 (Tasour-feltet), en deltakerandel på 24,45 % i Block 53 (Sharyoof-feltet) og en deltakerandel på 50 % i Block 43.
 
iii) 5 % deltakerandel i Block P i Equatorial Guinea og deltakerandelen på 80 % i Inhaminga Block i  Mozambique.
 
DNO mener at denne transaksjonen frigjør den betydelige verdiskapningen som er skjedd siden DNO lanserte sin nye strategi i 1996.
 
Etter at avtalen er sluttført vil DNO ha finansiell styrke til aktivt å skape nye verdier gjennom investeringer i nye olje- og gassprospekter som er under vurdering.
 
Det vil bli gitt ytterligere informasjon om transaksjonene under presentasjonen av selskapets resultater for 3. kvartal den 19. november 2003.
 
DNO ASA
13 november 2003
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt::
 
Helge Eide
Administrerende direktør
 
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80