DNO ASA - Særskilte nedskrivinger i regnskapet for 2. kvartal 2002.

Lisens 006C / Tyr prospektet - Norsk Sokkel.
                       
Boring av Tyr prospektet i lisens 006C ble sluttført i 1. kvartal 2002. Brønnen påviste ikke driverdige hydrokarboner og DNO utgiftsførte MNOK 29 i 1. regnskapet for 1. kvartal. Selskapet har nå besluttet å nedskrive aktiverte lisenskostnader til null i 2. kvartal 2002.
 
Dette medfører at driftsresultatet  i 2. kvartal 2002 blir belastet med MNOK 51. Resultateffekten etter skatt blir negativ med ca. MNOK 16. Samlet for 1. halvår 2002 vil driftsresultatet bli belastet med MNOK 83 i letekostnader / nedskrivninger knyttet til lisens 006C, hvor effekten etter skatt blir negativ med ca. MNOK 23.
 
Nedskriving av aksjer i Petrolia Drilling ASA (PDR)
 
Da selskapets nye strategi ble lagt i 1996 var det en viktig målsetning at engasjementene innen Offshore & Services skulle støtte opp om olje- og gassvirksomheten. I 1997 / 1998 bidro engasjementene i borerigger til en oppkapitalisering av selskapet og muliggjorde investeringer i olje- og gass lisenser. Dette medførte også blant annet til at selskapet ble godkjent som operatør for Heatherfeltet i Storbritannia. Det ble også boret en brønn i West Heather området med SS "Petrolia" høsten 2001.
 
Det er derfor DNO's oppfatning at engasjementene innen Offshore & Services i all hovedsak  har oppfylt selskapets målsetninger. I perioden 1996 til 2001 gav segmentet Offshore & Services et samlet positivt bidrag til driftsresultatet for DNO konsernet på ca. MNOK 243.  Resultateffekten av tilknyttede selskap har i samme periode vært negativ med ca. MNOK 133.
 
Samlet har engasjementene innen Offshore & Services hatt en positivt resultateffekt for DNO konsernet, før finasnielle poster, på ca. MNOK 110 i perioden 1996 - 2001.
 
Med referanse til børsmeldinger fra Petrolia Drilling ASA ("PDR") har oljeselskapet ensidig terminert borekontrakten for boreskipet skipet Valentin Shashin i Brasil. Dette har skapt en vanskelig situasjon for PDR og aksjekursen er redusert betydelig.  DNO vil derfor i 2. kvartal nedskrive aksjene i PDR fra bokført verdi til ­MNOK 19.9, hvilket tilsvarer NOK 1,10 pr. aksje. Engasjementet i PDR vil ha en samlet negativ resultateffekt på MNOK 122 i 2. kvartal 2002.
 
Verken nedskrivningen av lisens 006C eller av PDR engasjementet vil påvirke DNO konsernets kontantstrøm i perioden.
 
 
Som tidligere meddelt har DNO solgt sin andel i Clampon AS, uten resultateffekt av betydning for DNO konsernet. Sammenholdt med den situasjonen som er oppstått i PDR, er grunnlaget for utfisjonering av Offshore & Services segmentet til våre aksjonærer nå endret, og er derfor mindre aktuelt.
 
 
 
DNO ASA
Oslo, 12. august