DNO ASA - Restrukturering av styrende organer ("Corporate Governance")

Styret i DNO ASA fikk av Generalforsamling, avholdt 21. mai 2002, fullmakt til å registrere selskapets verdipapir på utendlandsk børs - fortrinnsvis i London. I den forbindelse, og i henhold til gode "Corporate Governance" prinsipper, vil DNO opprette  utvalg og komiteer som skal bidra til å sikre videre positiv utvikling for selskapet. Utvalgene og komiteene skal bestå av enkeltstyremedlemmer i DNO ASA samt to til fire personer som ikke er ansatt i selskapet. I tillegg vil det bli gjennomført endringer i styrets sammensetning.
 
Selskapet vil arbeide for at det fremtidige styret i DNO ASA vil bestå av styremedlemmer som ikke er ansatt i DNO ("Non-Executive Directors") samt styremedlemmer som er ansatt i selskapet ("Executive Directors"). Styreformann i DNO ASA vil være en person som ikke er ansatt i selskapet ("Non-Executive Chairman").  Således vil dagens styreformann ikke være kandidat til det fremtidige verv som styreleder i selskapet. For å stimulere til økt interesse fra utenlandske investorer, kommer DNO til å arbeide for at den nye styreformannen skal ha bred erfaring fra olje-og gass industrien, og være anerkjent i det internasjonale finansmiljøet i London.
 
Rollene til "Non-Executive Chairman",  "Non-Executive Directors" og "Executive Directors" samt balansen mellom de to sistnevnte, vil være definert slik at de tilfredsstiller internasjonale krav til "Corporate Governance".
 
Som et ledd i forberedelsene til en børsnotering i London vil DNO opprette følgende utvalg og komiteer:
 
"Advisory Board"- Rådgivende styre som assisterer i forbindelse med selskapets strategi- og forretningsutvikling.
 
"Audit Committee"- Overvåke og påse at der er tilfredsstillende interne kontrollrutiner samt tilfredsstillende intern og ekstern rapportering.
 
 
"Risk Committee"- Risikokomite som vurderer risikoen vedrørende prosjekter selskapet er involvert i samt selskapet selv
 
"Remuneration Board"- Et utvalg som bestemmer og overvåker betingelsene til selskapets ledelse og styre
 
 
DNO ASA har engasjert et britisk meglerhus i den pågående prosessen mot notering i London og due-diligence er påbegynt. Registrering kan tidligst finne sted i september 2002, alternativt våren 2003 etter at selskapets årsresultat for 2002 er fremlagt.
 
 
 
DNO ASA
13. juni  2002