DNO ASA - Ordinær Generalforsamling

Til aksjonærene i DNO ASA
 
Selskapets aksjonærer innkalles herved til
ordinær generalforsamling
  15. juni 2006, kl. 1300
 
Sted: Vika Atrium Konferansesenter
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
(inngang ved lyskrysset til Aker Brygge)
 
 
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i selskapet til behandling av nedennevnte saker.
 
Til behandling på generalforsamlingEN foreligger:
  1. Åpning ved styrets formann, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt aksjer representert ved fullmakt. 
  2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsproto­kollen sammen med møteleder 
  3. Godkjennelse av innkallingen og dags­orden. 
  4. Årsregnskap for 2005. Godkjennelse av årsregnskap for mor og konsern samt årsberetning, herunder disponering av årets resultat for DNO ASA. 
  5. Fastsettelse av godtgjørelse for 2005 for styret og revisor. 
  6. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer. 
  7. Splitting av selskapets aksjer
 
 
Veiledning
 
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel.
 
Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann, administrerende direktør eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema.
 
Møteseddel eller fullmaktsskjema må være innkommet senest kl 1600, fredag 9. juni 2006
 
22. mai 2006
 
DNO ASA
___________
Berge G. Larsen
Styrets formann
 
 
 
 
Vedlegg:
Fullmaktsskjema, årsrapport (inkludert årsberetning og
revisjonsberetning):
 
 
Forslag til vedtak og selskapets vedtekter: