DNO ASA - Lundintransaksjonen

DNO ASA inngikk i november 2003 en avtale med det svenske oljeselskapet Lundin Petroleum AB om salg av hele den utstedte aksjekapitalen i DNO Britain Limited og Island Petroleum Developments Limited, samt salg av visse aktiva i Det Norske Oljeselskap AS.

Gjennomføring av transaksjonen vedrørende selskapets virksomhet i Storbritannia og Irland ble meddelt til markedet i børsmelding av 16. februar 2004.
 
Salget av norske aktiva er nå gjennomført. Dette omfatter salg av 7% lisensandel i produksjonsfeltet Jotun, hvor ExxonMobil er operatør, 15% andel i PL203, PL088B og PL036C, som Marathon er operatør for, samt forskjellige andre lete-aktiva. Dermed er hele transaksjonen med Lundin Petroleum AB gjennomført.
 
Effektiv dato for ovennevnte transaksjoner er 1. januar 2003, og samlet kontantoppgjør er, som tidligere opplyst, 165 millioner USD, som er betalt ved overdragelsesdato, samt at visse korrigeringer, beregnet til ca. 40 millioner USD, er foretatt for arbeidskapital, generert kontantstrøm og/eller finansieringsbehov fra effektiv dato for avtalen til overdragelsesdato.
 
I tillegg har Lundin Petroleum AB stilt sikkerhet for fjerningsforpliktelser som har frigjort 35 millioner USD i bundne kontanter til DNO.
 
Etter ovennevnte transaksjoner er DNO's lisensandeler på norsk sokkel som følger :
 
-          10 % i Glitne-feltet
-          60 % og operatør for PL 305
-          15 % i PL 229
-          25 % i PL 035 / 272
 
Selskapet vil i nær fremtid orientere om visse organisasjonsmessige endringer i selskapet, men vil understreke a DNO's erfaring, kompetanse og kapasitet som operatør og deltager i alle faser av oppstrøms- olje- og gassvirsomhet er intakt etter transaksjonen med Lundin.
 
Transaksjonene med Lundin frigjør betydelige deler av den verdiskapningen som DNO har stått for siden selskapet lanserte sin nye strategi i 1996. Med bedret operasjonell fleksibilitet og styrket finansiell stilling vil selskapet forsette sin verdiskapning over tid for sine aksjonærer gjennom investeringer i nye olje- og gassprosjekter.