DNO ASA - Lundintransaksjonen

Transaksjonen som nå er gjennomført omfatter:
 
i) DNO Britain Limited som gjennom sine heleide datterselskaper omfatter følgende eierandeler:
-        100% Heather-feltet
-        99% Thistle-feltet
-        55% Broom-feltet
 
Heather og Thistle er modne produksjonsfelt i den britiske delen av Nordsjøen mens Broom-feltet er et nytt felt under utbygging beliggende i umiddelbar nærhet av Heather-feltet. Broom-feltet vil bli knyttet opp til anleggene på Heather-feltet og vil således forlenge dette feltets økonomiske levetid. Broom-feltet er en undervannsutbygging, hvor produksjonen forventes å starte sommeren 2004. Gjennom sitt kjøp av DNO Britain vil Lundin Petroleum få operatøransvaret for disse feltene, og overta ansvaret for alle DNOs ansatte i Storbritannia samt for kontoret i Aberdeen.
 
ii) Island Petroleum Developments Limited ("IPDL"), hvor største aktivum er selskapets 12.5% deltakerinteresse i gassfeltet Seven Heads. Ramco er operatør for feltet, og gassproduksjonen startet i desember 2003. Gassen produseres via Kinsale plattformen.
 
Gjennomføring av salget av norske aktiva er forventet i 2. kvartal 2004. Denne transaksjonen omfatter 7% lisensandel i produksjonsfeltet Jotun, hvor ExxonMobil er operatør, en 15% andel i PL203, PL088B og PL036C, som Marathon er operatør for, og som omfatter eksisterende olje- og gassfunn som forventes å bli bygget ut som en del av den vestlige delen av Heimdalprosjektet, samt forskjellige andre lete-aktiva.
 
 
Effektiv dato for ovennevnte transaksjoner er 1. januar 2003, og samlet kontantoppgjør er, som tidligere opplyst, 165 millioner USD, som skal betales ved overdragelsesdato, samt at visse korrigeringer, beregnet til ca. 40 millioner USD, vil bli foretatt for arbeidskapital, generert kontantstrøm og/eller finansieringsbehov fra effektiv dato for avtalen til overdragelsesdato.
 
I tillegg vil Lundin Petroleum AB stille sikkerhet for fjerningsforpliktelser som vil frigjøre 35 millioner USD i bundne kontanter til DNO.
 
DNO har nå mottatt deler av kontantoppgjøret samt at 35 millioner USD i bundne kontanter vil nå bli omgjort til fri kontantbeholdning. Selskapet har nedbetalt bankgjeld til ANZ samt avsatt midler på sperret konto til nedbetaling av norsk obligasjonslån som forfaller i juni 2004.
 
Det refereres for øvrig til egen pressemelding fra Lundin Petroleum AB.
 
DNO beholder følgende aktiva :
 
i) 10 % deltakerandel i  Glitne-feltet.
 
ii) Aktiva i Yemen, inklusive deltakerandelen på 38,95 % i Block 32 (Tasour-feltet), en deltakerandel på 24,45 % i Block 53 (Sharyoof-feltet) og en deltakerandel på 50 % i blokk 43. DNO er operatør for Tasour-feltet samt blokk 43.
 
iii) 80 % i Inhaminga Block i  Mozambique, hvor DNO er operatør.
 
iv) 5 % andel i Block P i Equatorial Guinea.
 
 
I tillegg fikk DNO i desember 2003 tildelt 60 % samt operatørskap i PL 305 på norsk sokkel, samt at selskapet nylig ervervet ytterligere 3 lisensandeler i Norge, inkludert en 15 % andel i Goliat-feltet (ref. børsmelding av 2. februar 2004).
 
DNO mener at transaksjonen med Lundin frigjør betydelige deler av den verdiskapningen som er skjedd siden selskapet lanserte sin nye strategi i 1996, og selskapet vil nå ha forbedret finansiell styrke til aktivt å forsette verdiskapning over tid for sine aksjonærer gjennom investeringer i nye olje- og gassprosjekter.
 
 
DNO ASA
16. februar 2004
 
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80