DNO ASA - Informasjon til Markedet

Etter at DNO ble revitalisert i 1996 har selskapet vist evne til å levere betydelig vekst og verdiskapning. Markedsverdien av selskapet har økt fra ca.40 millioner NOK til dagens nivå på ca 2.4 milliarder NOK. Avkastning på aksjen har vært på over 1800 %, hvilket gir gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt 200 %.
 
Deler av denne verdiskapning som har funnet sted er nå realisert og selskapet har siden høsten 2003 betalt ca. 500  mill. NOK i utbytte til sine aksjonærer. DNO står nå overfor en ny epoke. Selskapets stilling er imidlertid nå vesentlig bedre enn i 1996, og DNO er godt posisjonert for videre vekst og verdiskapning over tid i årene fremover.
 
Til tross for denne suksess har selskapet i den senere tid mottatt henvendelser fra representanter fra pressen hvor det refereres til ulike personer, deriblant tidigere styreformann, som ikke ble gjenvalgt i 2002, samt en tidligere rådgiver, hvor disse har bidratt til usaklig og uriktig fremstilling av blant annet interne forhold i selskapet, hvor dette benyttes til å  å skade omdømmet til selskapet, dets styre og ledelse.
 
I den forbindelse vil selskapet presisere følgende til markedet:
 
I 1996 fikk selskapet ny hovedaksjonær, det ble lagt ny strategi for selskapet, og selskapet fikk nytt styre og ny ledelse. Strategien var å fokusere på modne og mindre petroleumsfelt. Kostnadseffektive løsninger kombinert med økt petroleumsutvinning skulle sikre forlenget produksjon (haleproduksjon) av modne felt samt bidra til å utvikle felt som var ikke var vurdert som lønnsomme av større oljeselskaper. I de påfølgende åtte årene har selskapet vist sterk, lønnsom vekst og verdiskapning gjennom slike prosjekter. Selskapets oljeproduksjon har økt fra 800 fat pr. dag til  27.000 fat pr dag og oljeservene har økt fra 3 millioner fat til 144 millioner fat.
 
En av grunnpilarene i den nye strategien som ble innført i 1996 var selskapets nettverksmodell, og denne har vært sterkt medvirkende til selskapets suksess Nettverksmodellen innebærer at DNO samarbeider med selskaper og/eller personer som besitter en spesiell kompetanse eller har et viktig kontaktnettverk som blant annet benyttes til vurdering, erverv eller gjennomføring av prosjekter.
 
Investeringer innen offshore og oljeservice for å støtte opp om petroleumsvirksomheten var også en viktig del av den nye strategien.
 
I 1996 hadde DNO kun noen mindre lisensandeler på britisk sokkel. Med en oljeproduksjon på  kun 800 fat pr. dag og oljereserver på 3 millioner fat stod selskapet foran store utfordringer med hensyn til kapitaltilgang.
 
Selskapets første investering av betydning var erverv av andeler i borerigger. I løpet av mindre enn ett år kunne selskapet realisere en betydelig verdiskapning gjennom disse investeringene, noe som tilførte DNO ca 100 mill. NOK i kontanter. Det var selskaper kontrollert av hovedaksjonæren som gjorde det mulig for DNO å foreta disse investeringene, som altså ga en vesentlig kapitaltilførsel til selskapet.
 
Det var denne kapitaltilførselen som skapte grunnlaget for at DNO kunne investere i olje- og gass prosjekter. Den første investeringen ble overtagelsen av operatørskapet for Heather feltet på britisk sokkel. Videre ble det i de påfølgende to årene investert i prosjekter i Yemen og Nord-vest Russland (Timan Pechora).
 
Av disse tre hovedinvesteringene var det prosjektet i Nord-vest Russland som ble vurdert til å ha det største potensialet men også høyest risikofaktor. Hovedårsaken til at prosjektet ikke lykkes var fallet i oljepris og finansmarkedene verden over i 2. halvår 1998, noe som påvirket Russland i særlig sterk grad.
 
Investeringene i Storbritannia og Yemen ble imidlertid en stor suksess og dermed hadde selskapet lyktes i to av sine tre hovedinvesteringer. Dette ga videre grunnlaget for at selskapet kunne gjennintre i Norge i 2000, og selskapet har i dag en sterk posisjon på norsk sokkel med 13 lisenser og 5 operatørskap.
 
Selskapets hovedaksjonær og nettverkselskaper har bidratt vesentlig til å tilføre investeringsmuligheter og prosjekter til DNO, og nettverket har også bidratt til at prosjektene er blitt en suksess.
 
Samtlige transaksjoner i selskapet er grundig redegjort for blant annet i årsrapporter og i børsmeldinger. DNO står fullt inne for opplysninger om alle forhold knyttet til selskapets transaksjoner, og disse har også har vært gjennomgått og godkjent av revisor.
 
Etter periode med sterk vekst foretok selskapet en strategisk gjennomgang av lisensporteføljen Dette resulterte i at DNO høsten 2003 realiserte betydelige deler av verdier gjennom salg av lisensandeler til Lundin Petroleum AB. Dette har også gitt grunnlag til å utbetale ca. 500 mill. NOK i utbytte siden høsten 2003. Grunnet selskapets solide finansielle situasjon har styret i DNO nylig også foreslått å utbetale ytterligere verdier til aksjonærene gjennom et ordinært utbytte på ca. 130 mill. NOK for 2004.
 
DNO tilstreber å gi god og relevant informasjon om alle forhold som anses å være av betydning for selskapets aksjonærer, finansmarkedet og øvrige parter. Det er beklagelig at enkelte aktører og personer velger å overse de faktiske forhold beskrevet i selskapets informasjon til markedet samt den den suksess og verdiskapning som har skjedd i selskapet siden 1996, og fremdeles søker å skade omdømmet til selskapet, dets styre og ledelse, ved å fremsette usaklig og uriktig informasjon.
 
 
1. april 2005
 
DNO ASA
Helge Eide
Adm dir.