DNO ASA - Informasjon til markedet 6. februar 2006

Det henvises til artikler i Bergens Tidende 4. februar, 5. februar og 6. februar 2006, hvor DNO er nevnt i flere sammenhenger.
 
Historiske forhold som er redegjort for ved flere anledninger
 
De nevnte artikler beskriver blant annet forhold knyttet til DNO's transaksjoner og eierforhold 6-8 år tilbake i tid, og som er utførlig beskrevet i selskapets årsrapporter og børsmeldinger.
 
Flere av de nevnte historiske forhold har tidligere vært omtalt i deler av media, og DNO sendte en redegjørelse til markedet 7. april 2005 vedrørende disse forhold. Når dette nå igjen blir tatt opp i media, denne gang av Bergens Tidende, ser vi oss nødt til igjen å komme med noen kommentarer og presiseringer:
 
DNO tilstreber til en hver tid å gi god og relevant informasjon om alle forhold som anses å være av betydning for selskapets aksjonærer, finansmarkedet og øvrige parter.
 
Samtlige transaksjoner i selskapet er grundig redegjort for blant annet i årsrapporter og i børsmeldinger. DNO står inne for opplysninger om alle forhold knyttet til selskapets transaksjoner, og disse har også har vært gjennomgått og godkjent av selskapets revisor, styre og generalsforsamling.
 
Dette viser også klart at selskapet opptrer i tråd med den anbefalte praksis for god eierstyring (corporate governance).
 
DNO's betydelige verdiskapning startet med revitaliseringen i 1996
 
I 1996 fikk selskapet ny hovedaksjonær, det ble lagt ny strategi for selskapet, og selskapet fikk nytt styre og ny ledelse. En av grunnpilarene i den nye strategien som ble innført i 1996 var selskapets nettverksmodell, og denne har vært sterkt medvirkende til selskapets suksess.
 
Nettverksmodellen innebærer at DNO samarbeider med selskaper og/eller personer som besitter en spesiell kompetanse eller har et viktig kontaktnettverk som blant annet benyttes til vurdering, erverv eller gjennomføring av prosjekter.
 
En annen viktig faktor i den nye strategien var investeringer innen offshore og oljeservice for å støtte opp om petroleumsvirksomheten. Denne del av strategien ble imidlertid endret høsten 2004 og en vesentlig del av disse investeringene, inkludert investeringen i Independent Oil Tools AS ("IOT"), ble delt ut til aksjonærene som utbytte. Disse eiendelene har siden steget betydeligi verdi, noe som har kommet våre aksjonærer til gode.
 
Etter at DNO ble revitalisert i 1996 har selskapet vist evne til å levere betydelig vekst og verdiskapning. Markedsverdien av selskapet har økt fra ca.40 millioner NOK i 1996 til dagens nivå på ca 11 milliarder NOK. Deler av verdiskapningen som har funnet sted i denne perioden er nå realisert og selskapet har siden høsten 2003 betalt ca. 1 milliard NOK i utbytte til sine aksjonærer. DNO er nå inne i en ny og spennede epoke, hvor selskapet er godt posisjonert for videre vekst og verdiskapning i årene fremover.
 
6. februar 2006
 
DNO ASA
Helge Eide
Adm.dir.