DNO ASA - Fisjon utsettes

Fisjon av Offshore & Services utsettes

Som meddelt i børsmelding 1173 har styret i DNO ASA besluttet å legge frem fisjon av Offshore & Services for ordinær generalforsamling i selskapet medio mai 2002.

Med referanse til børsmelding fra Petrolia Drilling ASA (PDR) av 15. april 2002 vedrørende kontraktsforholdet for "DS Valentin Shashin" med Petrobras, er det etter styrets oppfatning nødvendig at mer informasjon om nevnte kontraktsforhold foreligger før fisjonsplanen legges fram for selskapets generalforsamling. Styret i DNO ASA har derfor besluttet i styremøte 16. april 2002 at fisjonsplanen ikke blir lagt fram for ordinær generalforsamling i mai 2002.

Når mer informasjon om PDR's kontraktsforhold med Petrobras foreligger, vil styret i DNO ASA ta stilling til den videre fremdrift vedrørende fisjon av Offshore & Services, som eventuelt vil bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.


Tidspunkt for ordinær generalforsamling

Tidspunktet for ordinær generalforsamling i DNO ASA er satt til tirsdag 21. mai 2002. Ytterligere informasjon vil bli kunngjort i dagspressen, samt i skriftlig innkalling til aksjonærene.DNO ASA
17. april 2002