DNO ASA - Fisjon av Offshore & Services

Utredning vedrørende fisjon av Offshore & Service til fordel for aksjonærene i DNO:

DNO vil utrede en mulig fisjon av DNOs Offshore & Services virksomhet, med påfølgende børsnotering av den utfisjonerte virksomheten i et eget selskap. Offshore & Services består av DNOs 38% eierandel i Petrolia Drilling ASA, DNOs 36% eierandel i ClampOn AS og DNOs heleide datterselskapet Indpendent Oil Tools AS.

DNO har i den senere tid investert betydelige beløp i kjøp og utvikling av olje- og gasslisenser i UK, Yemen og Norge. Som et resultat representerer Selskapets Offshore & Services virksomhet en stadig mindre del av selskapets omsetning og inntjening. En utredning av en eventuell fisjon av Offshore & Services med overføring til et eget børsnotert selskap må således sees i sammenheng med selskapets ønske om å rendyrke DNOs kjernevirksomhet, olje- og gassproduksjon og synliggjøre verdiene i Offshore & Services.

DNO vil informere markedet om arbeidet med fisjonsplanene i andre halvdel av februar 2002. Utredningen av en eventuell fisjon vil søke å avklare forhold vedrørende DNOs ansatte, långivere og kunder, i tillegg til forhold vedrørende børsnoteringen av det utfisjonerte selskapet og DNO.

Tilbud til småaksjonærene i DNO om kostnadsfri innløsning av aksjer:

DNO ASA vil iverksette tiltak for å redusere antall aksjonærer i selskapet gjennom et frivillig innløsningstilbud til alle aksjonærer som eier aksjer for mindre enn NOK 500 i selskapet. Tilbudet skal etter planen distribueres til den enkelte aksjonær i DNO som berøres av tilbudet tidlig i januar 2002. Tilbudet fremsettes basert på styrets gjeldende generalforsamlingsfullmakt datert 22. juni 2001, for tilbakekjøp av inntil 10% av selskapets egne aksjer. Per 20. desember 2001 hadde DNO totalt ca. 42.000 aksjonærer, hvorav ca. 32.000 var eiere av aksjeposter med en verdi lavere enn NOK 500.

DNO ble som det første norske oljeselskapet børsnotert i 1972. Den brede almenne interessen for norske oljeselskaper tidlig på 1970-tallet, medførte at DNO raskt ble et såkalt "folkeaksjeselskap," med et betydelig antall private småaksjonærer. Mange av aksjonærene som investerte i DNO tidlig på 1970-tallet, er fortsatt blant DNOs totalt 42.000 aksjonærer. Mange av dagens DNO-aksjonærer er passive og besitter relativt små aksjeposter. For DNO medfører det store antallet passive småaksjonærer en årlig kostnad på ca. NOK 1,6 mill., eller ca. NOK 50 pr.
aksjonær, i forbindelse med distribusjon av års- og delårsrapporter, samt VPS-kostnader. I tillegg kommer interne administrasjonskostnader etc. Etter DNOs oppfatning står selskapets kostnader pr. småaksjonær ikke i et rimelig forhold til den økonomiske interessen eierne av små aksjeposter har i selskapet.

I tråd med almennaksjeloven § 4-24 ønsker DNO å tilby alle DNO-aksjonærer som eier aksjer for mindre enn NOK 500, tilsvarende 39 eller færre aksjer (pr. 20 desember 2001), å selge sine aksjer til DNO. DNO vil betale transaksjonskostnadene. Det antall aksjer en aksjonær må eie for å omfattes av tilbudet, vil bli endelig fastsatt på det tidspunktet tilbudet fremsettes. Tilbudsprisen vil bli beregnet basert på volumveiet gjennomsnittlig børskurs for siste 30 børsdager før tilbudet offentliggjøres, tillagt en overkurs på 10% pr. aksje. For de aksjonærer som er omfattet av det frivillige tilbudet, men som ikke aksepterer det frivillige tilbudet og som ikke kjøper seg opp til et aksjeinnehav på mer enn NOK 500, har DNO til hensikt å søke Nærings- og handelsdepartementet om samtykke til tvangsinnløsning, se allmennaksjelovens § 4-24 annet ledd. Innløsningsprisen i forbindelse med en eventuell tvanginnløsning vil bli fastsatt på samme måte som for det frivillige tilbudet, dog slik at det ikke vil bli betalt overkurs.

DNO ASA

21. desember 2001