DNA ASA - Status fisjonsprosess og regnskapsmessige disposisjoner

Som meddelt i børsmelding 1145/211201 vurderer styret i DNO ASA å foreslå for generalforsamlingen å fisjonere DNO i en olje og gass virksomhet og en offshore service virksomhet. I denne prosessen er ABG Sundal & Collier finansiell rådgiver.

Utredningsarbeidet knyttet til en fisjon pågår, herunder verdivurderinger, prospektutarbeidelse og dialog med långivere. Administrasjonen tar sikte på å fremlegge forslag til fisjonsplan og prospekt for styret medio mars 2002, samt at det innkalles til generalforsamling ultimo april 2002. Beslutning om fisjon krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

I forbindelse med årsavslutningen og den pågående fisjonsprosessen vil DNO i 4. kvartal 2001 foreta avsetning for fisjonskostnader, nedskrive aksjer i tilknyttede selskaper samt implementere en amortiseringsplan vedrørende prosjektet i Russland.

Samlet vil dette medføre en belastning på resultatet i perioden i størrelsesorden MNOK 30 - 35, hvorav MNOK 20 - 25 vil bli belastet driftsresultatet.

De regnskapsmessige disposisjoner nevnt ovenfor har imidlertid ingen effekt for konsernets kontantstrøm eller underliggende drift. Til tross for disse disposisjonene vil resultatet etter skatt for 4. kvartal være på linje med de tre første kvartalene i 2001.

Årsresultatet etter skatt for 2001 forventes å bli mer enn doblet i forhold til året før, hvilket vil være det beste årsresultatet selskapet har oppnådd. Dette bekrefter at selskapet har lykkes med sin overordnede målsetning om verdiskapning over tid.

DNO vil presentere resultatet for 4. kvartal, samt foreløpig resultat for 2001, 19 februar kl 08:30 i Vika Atrium i Oslo.


5. februar 2002
DNO ASA