Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998

DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice skal fortrinnsvis støtte opp om denne forretningsstrategien.


SAMMENDRAG

· Ordinært resultat 1998 før skatt for DNO-konsernet ble NOK 24,1 og etter skatt NOK 23,9 mill.

· Netto finansinntekter for 1998 ble på NOK 36,9 mill., som i det vesentlige består av gevinster ved aksjesalg, NOK 23,0 mill., samt renteinntekter/agiogevinster på NOK 13,9 mill.

· Resultat etter skatt for 4. kvartal 1998 ble NOK 0,6 mill.

· Som et resultat av vesentlig økning av vanninjeksjonen på Heather-feltet, var oljeproduksjonen noe høyere enn forventet i 4. kvartal. Til tross for den lave oljeprisen ble derfor resultatet for 4. kvartal noe bedre enn antatt.

· DNO har i 1998 gjennomført tiltak som vil resultere i 25% reduksjon av driftskostnadene på Heather-feltet. Dette tilsvarer ca. NOK 25 mill. i sparte kostnader for DNO på årsbasis.

· Kontantstrøm for 1998 var NOK 54 millioner; tilsvarende NOK 1,91 per aksje.

· Kontantbeholdningen 31 desember 1998 utgjorde NOK 238 mill. inkl. depositum for fjerningskostnader. I tillegg vil selskapet motta USD 15 mill. fra en bankgaranti innen 1. juli år 2002 for dekning av fjerningskostnader på Heather feltet.

· Egenkapitalen 31 desember 1998 var NOK 355,7 mill og utgjør nå 46% av bokført totalkapital.

For fullstendig rapport, følg linken nedenfor.