Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000

Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter.

Sammendrag (1999 tall i parentes)


DNO konsernets samlede driftsinntekter pr. 1. halvår var NOK 323.0 mill. (NOK 55.5 mill.) med et driftsresultat på NOK NOK 101.2 mill. (minus 19.8 mill.). Resultat før skatt var i første halvår NOK 99.6 mill. (minus 28.2 mill.) og kontantrøm etter drift og finans NOK 132.9 mill. (2.1 mill.)

Boring av ny letebrønn i blokk 53 Yemen hvor DNO deltar med 24.45 % ble avsluttet i 2. kvartal. Brønnen fant olje i en struktur omlag 25 km fra Tasourfeltet i blokk 32. Brønnen produksjonstestet 4.850 fat olje pr. dag, og funnet antas å være kommersiellt.

Boring av nye side-stegs produksjonsbrønner på Heather feltet har pågått i 1. halvår, og dette vil bidra til å øke oljeproduksjonen fra feltet i løpet av 2. halvår.

DNO har nå ytterligere styrket sin organisasjonen i Norge. Dette sammen med den kompetanse og erfaring som konsernet har tilgang på gjennom sine operatørskap i UK og Yemen gjør at selskapet er godt rustet til oppgaver på norsk sokkel.

DNO har etablert nødvendig lånefinansiering av selskapets transaksjoner og investeringer foretatt i 1. halvår 2000.

Resultat:


2. kvartal 2000:

- Beregnet kontantstrøm ble NOK 69.5 mill. (minus NOK 3.5 mill.).

- Samlede driftsinntekter ble NOK 169.7 mill. (NOK 31.2 mill.), hvorav NOK 151.4 mill. (NOK 26.5 mill.) kom fra olje- og gassvirksomheten.

- Driftsresultatet ble NOK 58,7 mill. (minus NOK 10.5 mill.) etter avskrivninger og fjerningsavsetninger på til sammen NOK 16.2 mill. (NOK 4.0 mill.)

- Etter at regnskapet var belastet med NOK 10.6 mill. som følge av resultatandel i Petrolia Drilling ASA etter egenkapitalmetoden, samt et negativt netto finansresultat på NOK 5.3 mill., ble overskuddet før skatt NOK 42.8 mill. (minus NOK 20.6 mill.) og overskuddet etter skatt NOK 19.6 mill. (minus NOK 20.8 mill.)1. halvår 2000:

- Beregnet kontantstrøm ble NOK 132.9 mill. (NOK 2.1 mill.).

- Samlede driftsinntekter ble NOK 323.0 mill. (NOK 55.5 mill.), hvorav NOK 283.6 mill. (NOK 46.2 mill.) kom fra olje- og gassvirksomheten.

- Driftsresultatet ble NOK 101.2 mill. (minus NOK 19.8 mill.) etter avskrivninger og fjerningsavsetninger på til sammen NOK 31.6 mill. (NOK 8.8 mill.)

- Etter at regnskapet var belastet med NOK 1.8 mill. som følge av resultatandel i Petrolia Drilling ASA etter egenkapitalmetoden, samt et netto finansresultat på NOK 0.2 mill., ble overskuddet før skatt NOK 99.6 mill. (minus NOK 28.2 mill.) og overskuddet etter skatt NOK 66.3 mill. (minus NOK 28.5 mill.)

- Egenkapitalen pr. 30.06.00 utgjorde 53.4 % av bokført totalkapital (51.3 %)Kommentarer til resultatet:

Regnskapet for DNO for 1. halvår 2000 reflekterer også produksjon fra andelene i Jotun- og Tor feltene. Pr. avleggelsen av regnskapet for 1. halvår 2000 har DNO ikke mottatt formell godkjennelse fra norske myndigheter. Styret i DNO avlegger kvartalsregnskapet basert på ”beste estimat”, og det er således styrets vurdering at disse formalia blir avklart i nær fremtid, slik at lisensandelene formelt overføres til DNO konsernet.

I DNO konsernets driftsresultat inngår et overskudd på NOK 50.3 mill. fra de norske lisensandelene, og resultatbidraget etter finansielle poster og estimert skattekostnad på NOK 31.9 mill. ble NOK 5.4 mill. Den beregnede skatten er en avsetning i regnskapet, og grunnet de planlagte inversteringer i blant annet Glitne feltet, regner selskapet ikke med å være i skatteposisjon i Norge i inneværende år.

Som følge av at salg av olje ikke alltid skjer i takt med produksjonen, er ”produksjonsmetoden” for føring av regnskapet anvendt.


- OLJE & GASS VIRKSOMHETEN -

Oljeproduksjonen

DNO konsernets samlet oljeproduksjon var i 2. kvartal 643.827 oljeekvivalenter, som tilsvarer 7075 fat pr. dag. Pr. 30 juni 2000 var samlet produksjon 1.267.543 fat oljeekvivalenter, som tilsvarer 7.003 fat pr. dag.

Prisen som oppnås for den produserte oljen er avhengig av de individuelle salgskontraktene. DNO har inngått avtale om salgspris for en fremtidig oljeproduksjon på 3,000 fat pr. dag i perioden 12. januar 2000 og frem til 31. desember 2000. Selskapet mottar minimum USD 17 pr. fat og maksimum USD 25,82 pr. fat for den angitte fremtidige oljeproduksjon. DNO konsernet oppnådde en gjennomsnittlig oljepris i 1. halvår 2000 på USD 26.31 pr. fat.


Lisenser – Britisk Sokkel

Oljeproduksjon fra Heatherfeltet (100% og operatør) har vært stabilt på omlag 4.800 fat pr. dag gjennom første halvårvar 2000, og produksjonsregulariteten for Heatherplattformen var på 99.9 %.

Boring av 2 side-stegsbrønner ble fullført i løpet av 1. halvår, og begge boringene ga positive resultater. Den første brønnen var planlagt som en vanninjeksjonsbrønn i den sydlige delen av feltet. Brønnen påviste imidlertid høye oljemetninger i nedre delen av Brent reservoaret, og det arbeides nå med en revidert plan for å øke oljeutvinningen i dette området av feltet.

Den andre sidestegsbrønnen ble boret som en produksjonsbrønn i et område av feltet som var antatt ikke å være drenert. Brønnen påviste høye oljemetninger under trykk i Brent reservoaret, og de første analysene indikerte at brønnen hadde et potensiale på 1.000 - 3.000 fat olje pr. dag. Brønnen produserer nå omlag 2.300 fat pr. dag av en blanding olje og vann, med gradvis økende oljeandel.

Boring av den tredje sidestegsbrønnen er nå påbegynt og denne vil også bli boret som en produksjonsbrønn. Med de to nye produksjonsbrønnene i drift er det ventet at produksjonen fra Heather feltet vil øke til omlag 7.000 fat olje pr. dag inne årskiftet, hvilket er i tråd med selskapets tidligere prognoser. Det planlegges boring av ytterligereren sidestegsbrønner fra Heatherplattformen i 2001.

DNO planlegger en trinnvis utbygging av satelittfeltene rundt Heatherfeltet, gjennom boring av undervannsbrønner som skal knyttes opp mot plattformen via en ny rørledning. Første brønnen planlegges påbegynt i løpet av 1. kvartal 2001. I forbindelse med utbygging av satelittfeltene rundt Heather feltet samt ytterligere utforskning av Heather området vurderer DNO å ta inn et annet oljeselskap som partner.

De samlede oljeressurser i Heather området er av DNO anslått til omlag 80 millioner fat, hvorav omlag 50 millioner fat vil bli produsert i henhold til eksisterende utbyggingsplan. Dette vil innebære oljeproduksjon fra Heather området til 2010.

Gjennomsnittlig oljeproduksjon fra Claymorefeltet (1.0 %) var i 1. halvår omlag 34.000 fat pr. dag hvorav DNO’s andel er 340 fat pr. dag.


Lisenser - Norsk Sokkel.


DNO overtok med virkning fra 1 januar 2000 følgende lisensandeler på norsk sokkel:

- 1.25% i Jotunfeltet (i produksjon)

- 8.737% i Torfeltet (i produksjon)

- 10.00% i Glitnefeltet (forventet produksjonstart sommeren 2001)


DNO har videre inngått intensjonsavtale om overtagelse av en 15 % andel i lisens 203 hvor Norsk Hydro er operatør.

Overtagelsen av lisensandelene på norsk sokkeler er avhengig av formell godkjennelse fra norske myndigheter.

Samlet produksjon netto til DNO fra Jotun- og Tor feltene var i 1. halvår 2000 336.000 fat oljeekvivalenter, som tilsvarer 1.863 fat pr. dag i gjennomsnitt.

Jotunfeltet, som opereres av Esso, ble satt i produksjon mot slutten av 1999. Jotunfeltet produseres fra en brønnhode plattform tilknyttet et produksjonsskip. De utvinnbare oljereserver i Jotunfeltet er anslått til om lag 200 mill. fat, hvorav DNO’s andel er om lag 2,5 mill. fat. Gjennomsnittlig produksjon fra Jotunfeltet var i 1. halvår 2000 114.077 fat oljeekvivalenter pr. dag, hvorav DNO’s andel var 1.426 fat pr. dag. Jotunfeltet har vist en økjende produksjonsutvikling i løpet av 1. halvår, og i juni var oljeproduksjonen steget til 129.600 fat oljeekvivalenter pr. dag, hvorav DNO’s andel er 1.620 fat pr. dag.

Gjonnomsnittlig produksjon fra Torfeltet var i 1. halvår 2000 omlag 5.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, hvorav DNO’s andel er 437 fat pr. dag.

Glitne feltet, hvor Statoil er operatør ble erklært kommersiellt i juni 2000, og Plan for Utbygging og Drift (PUD) er overlevert myndighetene for godkjennelse. Boring av produksjonsbrønner skal etter planen starte i løpet av høsten og produksjonsstart for Glitnefeltet forventes sommeren 2001. Utvinnbare oljereserver i Glitnefeltet er anslått til omlag 25 mill. fat, hvorav DNO’s andel er 2.5 mill. fat. Glitnefeltet vil bli produsert via et produksjonskip, og ubygginskonseptet for Glitnefeltet kan bli en modell for utvikling av andre mindre oljefelt på norsk sokkel.


Lisenser - Yemen

- Oppstart av oljeproduksjonen fra Tasour B feltet forventes i løpet av 4 kvartal 2000

- Lovende oljefunn i Blokk 53


DNO overtok samtlige aksjer i selskapert Norsk Hydro Yemen AS, som har en 25 % eierandel i blokk 32. Etter dette har DNO 45 % i blokk 32.

Utbyggingen av Tasour B feltet går som planlagt, og det vil bli boret ytterligere en produksjonsbrønn på feltet i løpet av 3. kvartal 2000. Oljeroduksjonen fra feltet kan derfor komme opp i omlag 10.000 fat pr. dag innen utgangen av året, hvorav DNO’s andel er 4.500 fat pr. dag.


Reservene i Tasour B feltet er anslått til omlag 8 mill. fat, hvorav DNO’s andel er 3.6 mill. fat. De totale utbyggingskostnadene for Tasour B feltet er estimert til omlag USD 17 mill., hvor DNO’s andel er USD 7.65 mill. Med en oljepris på over 20 USD pr. fat, vil investeringene være tilbakebetalt innen 6 måneder etter oppstart av produksjonen. Feltet skal etter planen produsere i 5-6 år.

Innenfor lisensområdet som er godkjent for utbygging er der identifisert flere strukturer som kan inneholde olje. Det planlegges boringer på disse strukturene i 2001. Disse boringene vil i det vesentlige bli finansiert gjennom kontantstrømmen fra Tasour B feltet. Ytterligere oljefunn vil bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur, og kan derfor settes i produksjon med lave tilleggsinvesteringer

I blokk 53, hvor DNO har 24.45 % ble boring av en ny letebrønn avsluttet i 2. kvartal 2000. Brønnen påviste olje i en ny struktur i samme reservoaformasjon som Tasour feltet. Brønnen produksjonstestet 4.850 fat pr. dag olje pr. dag., og oljereservene er anslått til 10 – 12 mill. fat, hvorav DNO’s andel er omlag 2 – 3 mill. fat.

Det nye funnet i blokk 53 kan knyttes opp mot Tasour feltet, og utbygging av feltet vil derfor innebære lavere investeringer enn for Tasour utbyggingen.


Lisenser – Timan Pechora

DNO forsetter forhandlingene med den russiske sammarbeidspartneren Arkhangelskgeoldobycha (AGD) vedrørende rammevilkårene for oljeproduksjon fra MMT feltene i Timan Pechora. DNO’s investering i oljelisensene i Timan Pechora er imidlertid beheftet med en viss usikkerhet da disse forhandlingene ikke er sluttført.

AGD planlegger eksport av olje fra noen av sine øvrige oljefelt via en oljeterminal om lag 25 km vest for MMT feltene i løpet av høsten. Dette kan få positiv betydning for fremdriften av planene for MMT feltene.

Der er boret til sammen 23 brønner på MMT feltene, hvorav 19 av brønnene påviste olje. Oljereservene i MMT feltene er anslått til om lag 570 mill. fat på 100 % basis
- OFFSHORE & SERVICES -


Virksomheten innen Offshore & Services gav et samlet positivt bidrag på NOK 4.1 mill. til DNO konsernets driftsresultat pr. 1. halvår 2000.

DNO’s andel av resultatet i Petrolia Drilling ASA (PDR) er i 2. kvartal belastet regnskapet til DNO med NOK 10.6 mill. etter egenkapitalmetoden. Pr. 1. halvår er resultatandelen i PDR belastet regsnkapet i DNO med NOK 1.8 mill.


DNO kontrollerer en eierpost på ca. 35 % i Petrolia Drilling ASA (PDR). Etterspørselen etter borerigger har økt i 1. halvår i 2000, og boreriggen DS Bergen, hvor PDR eier 20 % er nå kommet på kontrakt. DNO har behov for en boreenhet for boring av undervanns-produksjonsbrønner på satelittfeltene rundt Heatherfeltet, og ”SS Petrolia” vurderes til dette oppdraget.

Som et resultat av økte investeringer i oljeselskapene forventes en sterk forbedring i offshoremarkedet i årene framover.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nednefor: