Reserveoppgradering på Seven Heads

 
Tidligere anslag var 304 bcf påviste og sannsynlige gassreserver i feltet, hvorav DNOs andel var 38 bcf, tilsvarende 6,3 millioner fat olje-ekvivalenter.
 
Evaluering av resultatene fra boring av produksjonsbrønnene på Seven Heads-feltet har økt tilstedeværende gass i feltet betydelig. Videre har testresultatene gitt bedre grunnlag for å beregne de utvinnbare reserver. Basert på disse resultatene har konsulentselskapet Exploration Consultants Limited ("ECL") utarbeidet foreløpige oppdaterte reserveanslag, som vist over. Ramco forventer at endelige tall vil foreligge i september.
 
Samlet testproduksjon fra 5 produksjonsbrønner er 102.6 mmscf/d ("millioner standard cubic feet per day"), hvilket er betydelig over den planlagte platåproduksjonen.
 
Operatøren og partnerne på Seven Heads-feltet har inngått individuelle avtaler om salg av gassen til Innogy Ireland Limited. Det nominerte salgsvolumet for første års produksjon (1. oktober - 30 september) er 60 mmscf/d hvorav DNO's andel er 7.5 mmscf/d, tilsvarende ca. 1.250 fat oljeekvivalenter pr. dag.
 
DNO har 12.5 % andel i Seven Heads-feltet gjennom sitt heleide datterselskap Island Petroleum Development Limited ("IPDL").
 
Det refereres for øvrig til egen pressemelding fra Ramco som følger vedlagt, samt til Ramcos web side www.ramco-plc.com.