Regnskapsmessige forhold knyttet til 2. delårsrapport for 2004

DNO vil, som tidligere angitt, fremlegge resultatene for 2. kvartal og 1. halvår 2004 den 18. august 2004.
 
Konsernets resultatregnskaper for nevnte perioder vil være påvirket av bl.a. følgende forhold:
 
Regnskapsmessig gevinst etter skatt som følge av avhendelse av diverse norske lisenser til Lundin Petroleum AB (se børsmelding 18.06.04),utgjør ca.  NOK 100 mill.
 
I tråd med selskapets reviderte strategi opprettholder DNO høy aktivitet innenfor leting og utforskning også i 2. kvartal.  Det følger av DNO's prinsipp for regnskapsføring av selskapets aktiviteter innen olje- og gassvirksomheten (Successful Efforts), at investeringer i prosjekter i letefasen, herunder seismikk, feltstudier samt tørre brønner, skal utgiftsføres. 
 
I 2. kvartal har selskapet utgiftsført i overkant av NOK 50 mill som letekostnader., hvorav NOK 13 mill er refundert gjennom salg av norske eiendeler til Lundin og NOK 20 mill er knyttet til investering i leteprosjekter med et betydelig fremtidig verdipotensial.
 
Basert på ovennevnte forventer styret at DNO-konsernets netto resultat i 2. kvartal vil utgjøre omlag NOK 100 mill.