Opptak av obligasjonslån NOK 500 millioner

Styret i DNO ASA har i styremøte den 23. mai 2001 vedtatt opptak av to obligasjonslån med et samlet lånebeløp i første transje på NOK 500 millioner. Lånene er åpne med en samlet låneramme på NOK 1.300 millioner. Det tegnede emisjonsbeløpet i første transje er fordelt med:

- NOK 325 millioner på et lån med flytende rente og tre-års løpetid (ISIN NO 0010096126), og

- NOK 175 millioner på et lån med flytende rente og tre-års løpetid med årlig innløsningsrett for obligasjonseierne (ISIN NO 0010096134).

Lånerenten utgjør henholdsvis 4,0 (ISIN NO 0010096126) og 3,0 (ISIN NO 0010096134) prosentpoeng over tre-måneders NIBOR for norske kroner. Innbetalingsdato er 1. juni 2001.

Lånene vil bli søkt børsnotert. Komplett lånedokumentasjon, godkjent av Oslo Børs, er tilgjengelig på DNOs internettside www.dno.no (under Financial Info / Investor Relations / Bonds Information).

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av påløpte og nye investeringer i petroleumslisenser, hovedsakelig på norsk sokkel, men kan også benyttes til investeringer i UK og Yemen.

Lånene er tilrettelagt av Sundal Collier & Co ASA, First Securities ASA og Terra Fonds ASA.


23 mai 2001

DNO ASA