Oljefunn på West Heather

DNO har avsluttet boring av en brønn i West Heather-området.
Brønnen ble boret til en dybde av om lag 4,100 m (3,100 m TVD), og
det ble funnet olje i et om lag 23 meter tykt sandstein-reservoar.
Basert på logger og trykkmålninger i brønnen er det fastslått at
oljefunnet er gjort i Brent/Emerald-formasjonen tilsvarende den
tidligere påviste West Heather-strukturen. Foringsrør er satt slik at
brønnen vil bli benyttet som en framtidig
undervanns-produksjonsbrønn. Boringen ble gjennomført som
planlagt ved bruk av den halvt nedsenkbare boreriggen SS "Petrolia".

DNO anslår tilstedeværende olje i West Heather-området (West
Heather-strukturen inklusive det nye oljefunnet og North
Terrace-strukturen) til være på om lag 100 millioner fat. Med en
utvinningsgtrad på 30 - 40 prosent vil rundt 30 - 40 millioner fat olje
kunne utvinnes fra disse strukturene. I tillegg vil det kunne tas ut om
lag 20 millioner fat olje fra hovedfeltet på Heather.

Basert på disse anslagene har hele Heather-området et potensiale
på om lag 50 - 60 millioner gjenværende utvinnbare oljeressurser,
hvilket tilsier mulig produksjon fra Heather-området til 2010 eller
lengre. Til sammenligning har samlet oljeproduksjon fra hovedfeltet
fra 1978 og fram til i dag vært på om lag 125 millioner fat.

DNO har allerede påbegynt boring av en avgrensningsbrønn i den
nordlige delen av West Heather-strukturen. I den forbindelse har
DNO utøvd opsjon til å benytte SS "Petrolia". Det forventes at denne
brønnen også vil bli en framtidig undervanns-produksjonsbrønn.

Etter denne boringen er sluttført vil gjenværende investeringer før
oljeproduksjon kan starte fra West Heather hovedsaklig være relatert
til bygging av en ca. 7.5 km rørledning tilbake til Heather-plattformen,
og oppstart av oljeproduksjon fra West Heather 2003/2004. Etter at
produksjonen er i gang kan det bli aktuelt å bore flere
undervanns-produksjons og
- injeksjonsbrønner.
SS "Petrolia" ble benyttet til langtids-testproduksjon i 1998 hvor olje
ble ført direkte over i en tankbåt. En tilsvarende testproduksjon
vurderes fra West Heather i andre halvdel av 2002.

I likhet med de fleste andre mindre oljeselskap ønsker ikke DNO å
bygge ut felt med 100 prosent eierskap. Resultatet fra West Heather
boringen vil øke mulighetene for å farme ut/selge opp til 50 prosent
av West Heather-feltet til gode betingelser, slik at DNO's andel av
utbyggingsinvesteringene blir betydelig redusert.


Den nylig avsluttede brønnen på West Heather er den første
undervannsbrønnen DNO har utført som operatør. Selskapet er
svært tilfreds med gjennomføringen av boringen. I løpet av de siste
tre årene har selskapet boret tilsammen 11 brønner i Yemen og på
Heather/West Heather. Videre har selskapet gjennomført utbygging
og drift av Tasour-feltet i Yemen, i tillegg til å være operatør for
Heather-feltet siden sommeren 1997.


DNO har gjennom dette arbeidet dokumentert at selskapet har
kompetanse og ressurser til innsamling av seismikk, boring av
undervannsbrønner og brønner på land, og platformboring (Heather),
samt utbygging og drift av oljefelt. Denne erfaringen har gjort DNO til
et oljeselskap som nå er operativt i alle faser. Denne
operatørerfaringen sammen med selskapet kompetanse og
ressurser, gjør selskapet godt posisjonert til ytterligere verdiskapning
i årene som kommer.