Juli produksjonen ble 27.480 fat pr. dag

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i juli måned samt for perioden januar til juli var som følger (fat pr. dag):
                                                                                       
 
juli
jan - juli
 
 
 
UK
9.127
9.076
NORGE
5.252
6.129
YEMEN
13.101
13.360
 
 
 
TOTALT
27.480
28.565
 
Tasour-feltet produserte 19.030 fat olje pr. dag i juli måned, som er produksjonsrekord for feltet. Økningen skyldes Tasour # 10 som produserer fra det nye funnet vest for hovedfeltet, samt økt produksjon fra en av brønnene som følge av installasjon av ny pumpe nedi i brønnen.
Torsdag 7. august ble Tasourområdet rammet av en sterk tornado, som forårsaket betydelig skade på deler av boligenhetene. Fire mennesker som befant seg inne i boligenhetene omkom i uværet. De omkomne var alle yemenitter, og ingen av de omkomne var ansatte i DNO. Det ble ikke påført skade på feltinstallasjonene, og produksjonen var ikke nevneverdig påvirket av hendelsen.
Boring av en brønn i nærheten av Sharyoof-feltet er nå avsluttet, og brønnen påviste ikke drivverdige hydrokarboner. Det skal bores ytterligere en brønn på en ny struktur i blokk 53 før boreriggen flyttes tilbake til Tasour-området for å bore en ny brønn vest for hovedfeltet.
 
Produksjonen fra norsk sokkel var ned med nesten 700 fat pr. dag sammenlignet med juni. Dette skyldes blant annet et kortere avbrudd  i produksjonen på Glitne-feltet grunnet forberedelser til boring av en ny produksjonsbrønn, som er ventet å bli satt i drift i løpet av september.
 
Produksjonen fra UK økte marginalt i juli sammenlignet med juni.
 
DNO ASA
12. august 2003
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:           (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80
Web-site : www.dno.no