Dom fra tingretten i sak mot Oslo Børs

DNO International ASA anla søksmål mot Oslo Børs ASA vedrørende gyldigheten av børsklagenemndas vedtak om et overtredelsesgebyr mot DNO for brudd på opplysningsplikten til børsen. Hovedforhandlingene i saken ble avholdt i slutten av november i år. Oslo tingrett har nå avgitt sin dom, og DNO konstaterer at selskapet ikke har vunnet frem i Oslo tingrett i denne saken.

DNO anførte at vedtaket fra børsklagenemnda og det tilhørende overtredelsesgebyret, var ugyldig på flere grunnlag. Sentralt i saken var spørsmålet om Oslo Børs i det hele tatt hadde lovmessig rett til å ilegge et slikt overtredelsesgebyr. For øvrig reiste saken spørsmål om tolkning av rekkevidden av overtredelsesgebyrbestemmelsen, omfanget av opplysningsplikten og selskapers rett til et vern mot selvinkriminering.

Ved første gjennomlesing er den umiddelbare vurdering at flere av DNOs anførsler hverken er nevnt eller vurdert av tingretten. DNO er uenig i dommens premisser, og det er sannsynlig at avgjørelsen vil bli anket.


Oslo, 21 desember 2010

DNO International ASA
Corporate Communications
 

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)