DNO VIL TILBAKE PÅ NORSK SOKKEL

DNO ASA opplyste i børsmelding 1049 av dato 1.09.99 at selskapet vurderer å etablere seg igjen på norsk sokkel. Selskapet har nå vedtatt å søke myndighetenes godkjennelse som deltager og fremtidig operatør på norsk sokkel.

Siden 1996 har DNO's strategi vært drift av felt i haleproduksjon samt utvikling av småfelt. DNO nådde i 1997 sitt første hovedmål da selskapet ble godkjent som operatør for Heather feltet på britisk sokkel. Som operatør for Heather feltet har DNO restrukturert driften som har resultert i 25 % reduksjon av feltets driftskostnader. Videre har selskapet identifisert betydelige tilleggsreserver i Heather feltet samt omliggende satellitter. Dette har samlet skapt grunnlag for at Heather feltets levetid kan bli forlenget med omlag 10 år.

Norsk sokkel er i ferd med å bli en "moden" oljeprovins, og behov for nye industrielle aktører er tilstede. Norske politikere og myndigheter har gitt positive signaler for at flere selskap skal få slippe til, noe som vil skape større mangfold og konkurranse. Dette vil kunne bidra til en bedre og mer optimal utnyttelse av de gjenværende olje- og gass ressurser på norsk sokkel.

DNO's satsing på norske sokkel vil bygge på selskapets overordnede strategi - hvor målet er å videreutvikle selskapet med utstrakt bruk av nettverk som samlet vil ha tilgang på avansert teknologi og kompetanse. Selskapet vil også aktivt søke samarbeid med andre aktører, det være seg oljeselskap og leverandører, for der gjennom å bygge allianser som samlet vil besitte den kompetanse og erfaring som skal til for å redusere risikoen samt bringe lønnsomhet i prosjekter som til nå har vært ulønnsomme eller marginale.

På kort sikt har DNO som mål å bli godkjent som eier / deltager i lisensandeler på norsk sokkel. Selskapet vil identifisere feltporteføljer med tilhørende leteareal som ligger utenfor de store norske- og utenlandske oljeselskapers satsingsområder. Selskapet er nå i en aktiv søken etter en balansert lisensportefølje bestående av felt i produksjon samt funn og småfelt som ikke er bygget ut. Første fase i denne prosessen antas å være sluttført i første kvartal 2000. På noe lengre sikt vil DNO også være beredt til på å påta seg operatøransvar.

I forbindelse med satsingen på norsk sokkel har DNO knyttet til seg en gruppe høyt kvalifiserte nøkkelpersoner, som har lang erfaring og inngående kjennskap til norsk oljevirksomhet de siste 30 årene. Gruppen har erfaring fra Oljedirektoratet, flere norske- og utenlandske olje- og service selskap, senest fra Saga Petroleum. Gjennom ansettelse av denne gruppen har selskapet styrket sin kompetanse både med hensyn til norsk sokkel, så vel som selskapets internasjonale virksomhet.

Gruppen består av:

Hans Christen Rønnevik
Torstein Sanness
Kristian Kolbjørnsen
Jan Kielland
Hans Oddvar Augedal