DNO - Supplerende opplysninger - tvungen innløsning av aksjeeiere som eier 33 eller færre aksjer i DNO ASA

Det vises til børsmelding 1164 / 060302 hvor det ble redegjort for at Nærings- og handelsdepartementet har samtykket i at DNO ASA tvangsinnløser de aksjonærer med aksjeposter verdt mindre enn NOK 500 som ikke benyttet seg av selskapets frivillige tilbud.

DNO ASA tar sikte på å sende aksjeeiere omfattet av tvangsinnløsningen et brev som beskriver løsningssummen i midten av kommende uke. I tillegg vil tvangsinnløsningen bli annonsert i Norsk Lysningsblad og i dagspressen. Løsningssummen vil bli fastsatt på samme måte som i forbindelse med det frivillige innløsningstilbudet, basert på volumveiet gjennomsnittlig børskurs for siste 30 børsdager før styrevedtaket om tvangsinnløsning ble fattet. Det vil ikke bli betalt overkurs som under det frivillige innløsningstilbudet. Det vil bli gitt to måneders frist fra brevet er mottatt til å rette innsigelser mot eller å avslå tilbudet om løsningssum. Dersom innsigelse mot løsningssummens størrelse ikke er kommet fram til selskapet innen fristen, anses løsningssummen for akseptert. Ved manglende aksept av løsningsummens størrelse, vil løsningsummen måtte fastsettes ved rettslig skjønn. Overføring i VPS av aksjene til DNO ASA vil skje så snart praktisk mulig. Oppgjør for de innløste aksjene forventes å finne sted så fort som praktisk mulig deretter.

Totalt er 20.515 aksjeeiere omfattet av tvangsinnløsningen. Tvangsinnløsningen omfatter samlet 174.607 aksjer i DNO ASA. Løsningssummen som tilbys tilsvarer kurs NOK 14,20 pr aksje. DNOs beholdning av egne aksjer vil øke fra 1.112.006 til ca. 1.286.613 etter gjennomført tvangsinnløsning.


DNO ASA

11. mars 2002