DNO - Produksjonsstart på Sharyoof-feltet i Yemen

Oljeproduksjonen fra Sharyoof-feltet i blokk 53, Yemen er nå startet.
Den første brønnen produserer om lag 5.500 fat pr. dag, uten at full
produksjonskapasitet er utnyttet. Det er ventet at den andre brønnen
vil bli satt i drift i løpet av de nærmeste dager. Samlet
start-produksjon fra de to brønnene er ventet å være om lag 10.000 -
15.000 fat pr. dag, hvorav DNO's andel er om lag 3.000 - 4.500 fat pr.
dag (se kommentar under).

Oljen vil først bli produsert til tanker på Sharyoof-feltet, og eksport av
olje gjennom rørledningen til felt-senteret i blokk 14, operert av
canadiske Nexten, er ventet å starte i løpet av 1 uke. Partnerskapet i
blokk 53 har inngått salgsavtale med Nexten for oljen fra
Sharyoof-feltet, hvor partnerskapet får betalt for olje eksportert til
feltesenteret i blokk 14 på månedlig basis.

Oppstart av oljeproduksjon fra Sharyoof-feltet representerer en ny
milepæl for DNO i Yemen, hvor DNO har, som operatør, bygget ut og
stått for driften av Tasour-feltet gjennom de siste 2 år.

DNO har 24.45 % andel i Blokk 53. På grunn av at DNO og de øvrige
partnerne i blokk 53 har betalt for det statlige selskapet, The Yemen
Company's 25.0 % andel av påløpte lete- og utbyggingskostnader i
lisensen, vil partnerskapet få en høyere andel av oljeproduksjonen
inntil disse kostnadene er tilbakebetalt. Dette innebærer at DNO's
andel av brutto oljeproduksjon vil innledningsvis være 30 % og
trappes gradvis ned til 24.45 % etterhvert som påløpte lete- og
utbyggingskostnader blir tilbakebetalt.

Med dagens oljepris vil de samlede påløpte lete- og
utbyggingskostnadene i lisensen være tilbakebetalt i løpet av ca. 15
måneder, hvilket viser at økonomien i prosjektet er svært god.

DNO ASA
19. desember 2001