DNO inngår avtale om Heather

DNO overtok 1. juli 1997 som operatør for blokk 2/4 og 2/5 i UK, som omfatter Heather- og West Heather feltene med tilhørende satellitter. Samtidig økte DNO sin andel i lisensene fra 6,25 % til 37,5 %.

DNO har nå signert en avtale med de øvrige partnerne i ovennevnte lisenser, Texaco og British Gas, som gir DNO adgang til å utvikle gjenværende oljereserver i hele Heather området på 100 % basis. Avtalen er en overbyggingsavtale (Umbrella Agreement) hvor en rekke delavtaler inngår.

Engelske myndigheter har blitt løpende orientert om prinsippene i avtalene. De siste avtalene skal signeres innen 15. oktober 1999, og vil da bli lagt frem for endelig godkjennelse av engelske myndigheter. Avtalene vil få virkning fra 1. oktober 1999.

Texaco og British Gas vil fortsatt være ansvarlige for sine eksisterende respektive forpliktelser med hensyn til fremtidig fjerning av Heather plattformen.

Driften av Heather feltet har siden DNO overtok som operatør vært meget tilfredsstillende. Driftskostnadene for Heather plattformen har blitt redusert med over 25 % til ca. 195 mill. NOK på årsbasis. Dette er betydelig lavere enn for tilsvarende plattformer i Nordsjøen i dag.

Videre har DNO nedlagt et omfattende arbeid med hensyn til å kartlegge tilleggsreserver, deriblant innsamling av ny 3-D seismikk og gjennomføring av en rekke tekniske evalueringsarbeider. DNO's beregninger så langt viser at der er omlag 80 mill. fat utvinnbare oljereserver i Heather området. I tillegg er der et betydelig potensiale i en ny struktur som er identifisert i West Heather området.

DNO har reaktivert boreanlegget på plattformen slik at nye boringer og brønnoverhalinger nå kan utføres på Heatherfeltet. Det planlegges også boring av inntil 2 brønner i West Heather området i år 2000.