DNO ASA - Vurdering av børsnotering i utlandet

Styret i DNO ASA har i styremøte 16. april 2002 besluttet å be om fullmakt fra ordinær generalforsamling i selskapet 21. mai 2002 til å notere selskapet på børs i utlandet.

Dette har bakgrunn i at selskapet ønsker en bredere eksponering mot det internasjonale kapitalmarked; investorer og finansinstitusjoner. Dette vil etter styrets oppfatning også resultere i at DNO i større grad vurderes mot, og sammenlignes med internasjonale oljeselskaper, noe som vil være positivt for markedets vudering av selskapet.

Det vil i første omgang bli vurdert notering på AIM listen eller annen form for notering på børsen i London.

I forbindelse med ovennevnte har DNO etablert et kontor i London. DNO tar sikte på å være mer aktiv i det internasjonale kapitalmarked og gjøre selskapet bedre kjent i dette markedet.



DNO ASA
17. april 2002