DNO ASA - Opptak av obligasjonslån NOK 400 millioner

Styret i DNO ASA har i styremøte den 25. mai 2004 vedtatt opptak av to obligasjonslån med et samlet lånebeløp i første transje på NOK 400 millioner. Lånene er åpne med en samlet låneramme på NOK 1.000 millioner. Emisjonsbeløpene i første transje er fordelt med:
 
*NOK 300 millioner på et lån med flytende rente og 5-års løpetid (ISIN NO 001 022657.4), og
 
*NOK 100 millioner på et lån med fast rente og 5-års løpetid (ISIN NO 001 022658.2).
 
Lånene forrentes med en margin tilsvarende 3,50% over henholdsvis 3-måneders NIBOR (lånet med flytende rente) og 5-års NIBOR SWAP (lånet med fast rente). Rentefastsettelse finner sted 27. mai 2004. Innbetalingsdato er 1. juni 2004.
 
Lånene ble tegnet til pari kurs. DNO kan innløse begge lån den 1. juni 2007 til kurs tilsvarende henholdsvis 103,00% (lånet med flytende rente) og 105,00% (lånet med fast rente).
 
Lånene vil bli søkt børsnotert. Komplett lånedokumentasjon vil bli gjort tilgjengelig før lånene tas opp til notering ved Oslo Børs, og vil bli gjort tilgjengelig på DNOs internettside (www.dno.no).
 
Lånebeløpet skal benyttes til refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld på totalt ca. NOK 335 millioner, med forfall 1. juni 2004. Refinansieringen vil innebære at DNO får ytterligere midler til investeringer i og utvikling av petroleums lisensandeler, hovedsakelig på norsk kontinentalsokkel.
 
Lånene er tilrettelagt av ABG Sundal Collier Norge ASA, Terra Fonds ASA og Fearnley Fonds ASA.
 
 
 
Oslo, 26. mai 2004
 
DNO ASA
 
Kontaktpersoner:
 
Helge Eide, administrerende direktør, telefon 55 22 47 04
Haakon Sandborg, finansdirektør, telefon 23 23 84 80