DNO ASA - KJØP AV EGNE AKSJER

Det vises til børsmelding 1157 / 210102. Endelige tall fra det frivillige innløsningstilbudet viser at DNO ASA har mottatt aksept om frivillig salg av til sammen 132.179 DNO-aksjer fra totalt 12.978 selgende aksjeeiere, tilsvarende en akseptgrad på ca. 40,6%. DNO ASAs beholdning av egne aksjer øker således til 1.106.694 pr. 24. januar 2002, basert på endelige tall fra det frivillige tilbudet. Oppgjør for salg av aksjer i forbindelse med det frivillige tilbudet vil finne sted fredag 25. januar 2002.

DNO ASA er tilfreds med akseptgraden, som innebærer at antall DNO-aksjeeiere vil bli redusert fra ca. 42.000 før akseptperioden for det frivillige innløsningstilbudet, til ca. 29.022 pr. 24. januar 2002.

Kjøp av aksjer i forbindelse med det frivillige tilbudet representerer en investering i egne aksjer for DNO ASA på totalt NOK 1.972.111. DNO ASA forventer årlige besparelser på minimum
NOK 650.000 som et resultat av det reduserte antallet små aksjeeiere i selskapet.

Som meddelt i børsmelding 1145/211201, har DNO ASA til hensikt å søke Nærings- og handelsdepartementet om samtykke til tvangsinnløsning av de resterende aksjeeierne i DNO ASA som var omfattet av det frivillige tilbudet, men som ikke aksepterte, og som ikke har kjøpt seg opp til et aksjeinnehav på mer enn NOK 500, se almennaksjeloven § 4-24 annet ledd og § 4-25. Innløsningsprisen i forbindelse med en eventuell tvanginnløsning vil bli fastsatt på samme måte som for det frivillige tilbudet, dog slik at det ikke vil bli betalt overkurs.

24. januar 2002
DNO ASA