DNO ASA - Foreløpige resultater fra boring i blokk 43 - Yemen

Boring av brønn Nabrajah-1 ble påbegynt 9. februar, og brønnen nådde en total dybde på ca. 2.200 meter 5. mars. Det er nå gjennomført borehullslogging i brønnen, og resultatene bekrefter bevegelige hydrokarboner i intervallet mellom 1.770 - 1.790 meter.
 
Reservoaret består av Qishn sandstein, som er tilsvarende geologisk formasjon som reservoarene i Tasour- og Sharyoof feltene i henholdsvis blokk 32 og blokk 53.
 
Brønnen skal nå produksjonstestes, og i tillegg til det ovennevnte hydrokarbonbærende intervallet vil det bli vurdert å teste andre soner hvor der har vært observert indikasjoner på hydrokarboner under boring, men uten at borehullsloggene er konklusive.
 
Hvorvidt dette dreier seg om er kommersielt funn avhenger av produksjonskapasitet for reservoaret samt størrelse på strukturen. Etter at resultatene fra produksjonstesten foreligger vil selskapet komme tilbake med ytterligere informasjon.
 
DNO er operatør for lisensen med en andel på 50 %.
 
 
 
 
DNO ASA
8. mars 2004
 
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80