DNO ASA - Delårsrapport pr. 4. kvartal og 4. kvartal 2003

Hovedtrekk og viktigste hendelser

Oljeproduksjonen i 2003 ble 26.761 fat pr. dag.  Dette er bedre enn selskapets produksjonsmål for året.  Selskapets driftsinntekter ble rekordhøye NOK 2.008,6 mill.  EBITDA ble NOK 1.120,4 mill, mens Netback (EBITDA fratrukket betalte skatter i perioden) ble NOK 509,2 mill og resultat etter skatt NOK 107,2 mill.
 
Selskapet har gjennom året foretatt en strategisk gjennomgang av lisensporteføljen.  I 4. kvartal inngikk DNO avtale om salg av selskapets eiendeler i Storbritannia og Irland, samt deler av selskapets aktiva i Norge til Lundin Petroleum AB.  Gjennom transaksjonen realiserer DNO betydelige deler av den verdiskapning som har skjedd siden selskapet lanserte sin nye strategi i 1996.
 
Selskapet deltok i løpet av året i en rekke boringer i Norge og Yemen.  Resultatene fra disse boringene har økt oljereservene betydelig.  Deler av reservene i Norge er nå solgt til Lundin.
 
Bokført egenkapital utgjorde ved utgangen av 2003  NOK 980,0 mill og totalkapitalen økte til NOK 2.556,4 mill.
 
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2003 38 prosent.
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjonen kan lastes ned fra følgende link:
 
 
Oslo, 19. februar 2003
DNO ASA
 
Kontaktpersoner:
Helge Eide, Adm. Dir.
Telefon: 23 23 84 80 / 55 22 47 00
 
Haakon Sandborg, CFO
Telefon: 23 23 84 80