DNO ASA - DELÅRSRAPPORT PR. 4. KVARTAL OG 4. KVARTAL 2001

Hovedtrekk 2001:

Operasjonelle og finansielle resultater for 2001 ble bedre enn ventet og de oppnådde resultatene er de beste i selskapets historie.

Gjennomsnittlig oljeproduksjon i 2001 økte med 92% til 13.255 fat pr. dag. Dette ga samlede driftsinntekter på NOK 1.199 mill, kontantstrøm fra driften (EBITDA) på NOK 595 mill og et årsresultat på NOK 134 mill.

Bokført egenkapital økte i 2001 med 18% til NOK 942 mill., og samlet forvaltet kapital økte med 47% til NOK 2.353 mill. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2001 på 40%.

Oljeproduksjonen økte betydelig mot slutten av året og var i desember måned på over 16.000 fat pr. dag. Dette skyldes oppstart av oljeproduksjon fra Glitne-feltet (Norge) og Sharyoof-feltet (Yemen), samt ny produksjonsbrønn på Tasour-feltet (Yemen).

Hovedtallene pr. 4. kvartal og 4. kvartal 2001 ble som følger:
Pr.4.kvartal Pr.4.kvartal 4. kvartal 4. kvartal (NOK mill)
2001 2000 2001 2000 Resultat:
Driftsinntekter 1.199,0 673,1 271,0 207,8
Driftskostnader 832,2 552,1 250,8 200,5
Driftsresultat 366,8 121,0 20,2 7,3
Resultat tilknyttede selskaper -33,4 -31,0 -13,4 -15,3
Netto finans -25,6 4,1 -4,1 -13,0
Resultat før skatt 307,8 94,1 2,8 -21,0
Skattekostnad -173,6 -44,4 28,6 15,7
Resultat etter skatt 134,2 49,7 31,4 -5,3
EBITDA 594,4 243,8 117,6 72,3
Resultat pr. aksje 2,64 1,15 0,61 -0,18


Balanse:Det vises forøvrig til delårsrapport for 4. kvartal og pr. 4. kvartal 2001.
Pr. 4.kvartal 2001 Pr. 4.kvartal 2000
Anleggsmidler 2.006,1 1.254,3
Omløpsmidler 347,2 342,6
Sum eiendeler 2.353,4 1.596,9
Egenkapital 941,7 796,7
Forpliktelser og langsiktig gjeld 1.046,9 474,1
Kortsiktig gjeld 364,7 326,1
Sum egenkapital og gjeld 2.353,4 1.596,9

4. kvartal 2001 rapport
Presentasjon 4. kvartal 2001