DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 - DNO ASA

Hovedtrekk og viktigste hendelser
 
DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003.
 
I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen for Broom-feltet på britisk sokkel ferdigstilt og overlevert myndighetene for godkjennelse.
 
Det ble gjennomført boring av tre brønner i PL 203 området i 1. halvår og det ble gjort kommersielle funn av olje- og gass i to av brønnene.
 
Oljeproduksjon for 1. halvår 2003 ble 28.726 fat pr. dag som bidro til samlede driftsinntekter på NOK 1.057,3 mill og EBITDA på NOK 649,0 mill.
 
EBITDA fratrukket betalte skatter i perioden (Netback) utgjorde NOK 323 mill og resultat etter skatt NOK 161,8 mill.
 
Bokført egenkapital økte i 2.kvartal 2003 til NOK 1.121,1 mill, og totalkapitalen økte til NOK 2.435,6 mill.
 
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2. kvartal 2003 på 46 %.
 
 
Hovedtallene for 2. kvartal 2003:
(NOK mill) Pr.2.kvartal 2003 Pr.2.kvartal 2002 2.kvartal 2003 2.kvartal 2002
Resultat:
Driftsinntekter    1 057,3      825,5      477,6      457,1
Driftskostnader      584,9      588,7      277,1      313,0
Driftsresultat      472,4      236,8      200,5      144,1
Resultat tilknyttede selskaper           -       -125,7           -       -121,8
Netto finans        34,0       -42,8          6,9       -29,5
Resultat før skatt      506,4        68,2      207,4         -7,2
Skattekostnad     -344,6     -111,5     -154,0       -60,5
Resultat etter skatt      161,8       -43,2        53,4       -67,7
EBITDA      649,0      439,9      294,1      249,2
Resultat pr. aksje i NOK        3,01       -0,85        0,97       -1,34
Balanse: Pr.2.kvartal 2003 Pr.2.kvartal 2002
Anleggsmidler    1 940,4    1 786,5
Omløpsmidler      495,2      431,5
Sum eiendeler    2 435,6    2 218,1
Egenkapital    1 121,1      893,1
Forpliktelser og langsiktig gjeld      850,9    1 179,7
Kortsiktig gjeld      463,6      145,3
Sum egenkapital og gjeld    2 435,6    2 218,1
 
Det vises forøvrig til delårsrapport for 2. kvartal 2003.
 
 
Oslo, 14. August 2003
DNO ASA
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:
 

Presentasjonen kan lastes ned fra følgende link:
http://reports.huginonline.com/913727/121524.pdf
 
 
Kontaktpersoner:
 
Helge Eide, Adm. Dir.
Telefon: 23 23 84 80 / 55 22 47 00
 
Haakon Sandborg, CFO
Telefon: 23 23 84 80