Delårsrapport 2. kvartal 2002 - DNO ASA

Hovedtrekk og viktigste hendelser.             
 
DNO hadde i 2. kvartal 2002 rekordhøy oljeproduksjon på 23,492 fat pr. dag og gode marginer fra ordinær drift.
Samlet oljeproduksjon i 1. halvår 2002 ble 22,073 fat pr. dag, hvilket er bedre enn forventet.
 
DNO intensiverte arbeidet med å finne en partner til Heather satellittene i perioden, og inngikk avtale om å selge
("farme ut") 45 % andel i Heather satellittene 17 august 2002.
 
Samlede driftsinntekter ble i 1. halvår 2002 NOK 825,5 mill, og kontantstrøm fra driften (EBITDA) på NOK 439,9 mill,
etter kostnadsføring av NOK 80 mill i nedskrivninger og letekostnader på norsk sokkel. (Tyr)
 
Resultat etter skatt i 1.halvår 2002 ble på NOK -43,2 mill etter nedskrivninger av engasjementet i Petrolia Drilling ASA
på ca. NOK 125 mill, samt negativ resultateffekt etter skatt på ca. NOK 23 mill knyttet til nedskrivninger og
letekostnader på norsk sokkel. (Tyr)
 
Det ble i løpet av 2. kvartal 2002 nedbetalt NOK 96 mill i langsiktig gjeld.
 
Bokført egenkapital pr. 1. halvår 2002 er NOK 893,1 mill og totalkapitalen utgjør NOK 2.218,1 mill.
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 1. halvår 2002 på 40 %.
 
 
 
 
 
 
 
Pr. 2.kvartal 2002
Pr. 2.kvartal 2001
2.kvartal 2002
2.kvartal 2001
(NOK mill)
 
 
 
 
Resultat:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsinntekter
825,5
600,9
457,1
314,0
Driftskostnader
588,7
379,6
313,0
191,3
Driftsresultat
236,8
221,3
144,1
122,7
Resultat tilknyttede selskaper
-125,7
-19,9
-121,8
-13,0
Netto finans
-42,8
-7,9
-29,5
-16,7
Resultat før skatt
68,2
193,5
-7,2
93,0
Skattekostnad
-111,5
-132,8
-60,5
-69,7
Resultat etter skatt
-43,2
60,6
-67,7
23,3
 
 
 
 
 
EBITDA
439,9
335,0
249,2
177,9
 
 
 
 
 
Resultat pr. aksje
-0,86
1,20
-1,34
0,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr. 2.kvartal
Pr. 2.kvartal
 
 
Balanse:
2002
2001
 
 
 
 
 
 
 
Anleggsmidler
1 786,5
1 651,4
 
 
Omløpsmidler
431,5
635,8
 
 
Sum eiendeler
2 218,1
2 287,1
 
 
 
 
 
 
 
Egenkapital
893,1
880,2
 
 
Forpliktelser og langsiktig gjeld
1 179,7
1 030,4
 
 
Kortsiktig gjeld
145,3
376,5
 
 
Sum egenkapital og gjeld
2 218,1
2 287,1
 
 
 
 
 
 
 
Det vises forøvrig til delårsrapport for 2. kvartal 2002.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk følgende link for presentasjon av 2. kvartal:
 
Bruk følgende link for fullstendig delårsrapport:
 
 
Oslo, 20. august 2002
DNO ASA
Kontaktperson: Helge Eide, Adm. Dir. Telefon: 23 23 84 80