Delårsrapport, 1. kvartal 2003

Hovedtrekk og viktige hendelser
 
DNO hadde i 1. kvartal 2003 rekordhøy oljeproduksjon.  Økning i produksjon kombinert med høye oljepriser bidro til gode resultater i kvartalet.
 
Overtagelse av 99% av Thistle-feltet samt positive resultater fra selskapets boreprogram i Yemen, bidro til en økning i produksjonen i 1. kvartal 2003 på 42% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.
 
Oljeproduksjon for 1. kvartal 2003 ble 29.306 fat pr. dag som bidro til samlede driftsinntekter og EBITDA på hhv. NOK 579,7 mill og NOK 354,9 mill.  EBITDA fratrukket betalte skatter i perioden (Netback) utgjorde NOK 236 mill og resultat etter skatt NOK 108,4 mill.
 
Bokført egenkapital økte i 1. kvartal 2003 til NOK 1.020,7 mill, og totalkapitalen økte til NOK 2.371,5 mill.
 
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 1. kvartal 2003 på 43 %.
 
 
Hovedtallene for 1. kvartal 2003:
 
 
(NOK mill)
Pr.1.kvartal 2003
Pr.1.kvartal 2002
Resultat:
 
 
Driftsinntekter
579,7
368,4
Driftskostnader
307,8
275,7
Driftsresultat
271,9
92,7
Resultat tilknyttede selskaper
-
-3,9
Netto finans
27,1
-13,3
Resultat før skatt
299,0
75,5
Skattekostnad
-190,6
-51,0
Resultat etter skatt
108,4
24,5
 
 
 
EBITDA
354,9
190,7
 
 
 
Resultat pr. aksje i NOK
2,04
0,49
 
 
Balanse:
Pr.1.kvartal 2003
Pr.1.kvartal 2002
Anleggsmidler
1 830,2
2 076,1
Omløpsmidler
541,3
400,5
Sum eiendeler
2 371,5
2 476,5
 
 
 
Egenkapital
1 020,7
961,6
Forpliktelser og langsiktig gjeld
961,7
1 291,5
Kortsiktig gjeld
389,0
223,4
Sum egenkapital og gjeld
2 371,5
2 476,5
 
 
 
Det vises forøvrig til delårsrapport for 1. kvartal 2003 vedlagt på følgende link:
 
 
Oslo, 21.mai 2003
DNO ASA
 
Kontaktpersoner:
 
Helge Eide, Adm. Dir.
Telefon: 23 23 84 80 / 55 22 47 00
Haakon Sandborg, CFO
Telefon: 23 23 84 80